Przetargi.pl
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408 W M. STARE KOŹLE

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-231 Opole, ul. Oleska 127
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4591800 , fax. 77 4581352
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127 127
  45-231 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4591800, fax. 77 4581352
  REGON: 00012652800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408 W M. STARE KOŹLE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Stare Koźle zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 71.32.20.00-1 - usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 2. Informacje dotyczące zamówienia: W zakresie przedmiotowego zadania należy zaprojektować i opracować: 2.1. Rozbudowa drogi na długości ok. 2,2 km - zgodnie z załącznikiem mapowym w kilometrażu od km 3 + 300 do km 5 + 500, klasa techniczna G, nośność nawierzchni - 115 kN/oś. 2.2. Budowa chodnika na odcinkach wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych. 2.3. Budowa zatok autobusowych i zatoki postojowej. 2.4. Budowa poboczy gruntowych o szerokości 0,75-1,25 ( zalecane 1,25). 2.5. Przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi. 2.6. Przebudowa obiektu inżynierskiego w km 3 + 935 do klasy A, o konstrukcji żelbetowej ramowej, długości 10,0m i szerokości 1,35x1,5. 2.7. Przebudowa obiektu inżynierskiego w km 5 + 120 do klasy A, o konstrukcji żelbetowej ramowej, długości 8,0m i szerokości 2,3x1,4. 2.8. Przebudowa obiektu inżynierskiego w km 3+539 do klasy A. 2.9. Przebudowa obiektu inżynierskiego w km 4+025 do klasy A. 2.10. Przebudowa obiektu inżynierskiego w km 5+484 do klasy A. 2.11. Przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych. 2.12. Odwodnienie drogi poprzez: kompleksową budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej - w miejscach tego wymagających, renowację i odbudowę rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych. 2.13. Przebieg drogi w planie należy dostosować do istniejącej trasy drogi z dowiązaniem na końcach projektowanego odcinka. 2.14. Operat wodno-prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. 2.15. Przebudowa ewentualnych urządzeń nie związanych z gospodarką drogową(np. sieć gazowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna). 2.16. Urządzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzewów znajdujących się w pasie drogi. 2.17. Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z jej uzyskaniem. 2.18. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu i projektu oznakowania na czas przebudowy obiektów mostowych. 2.19. Przebudowa ogrodzeń i budowa elementów bezpieczeństwa ruchu. 2.20. Dokumentację geotechniczną, a w przypadku stwierdzenia gruntów niejednorodnych dokumentację geologiczno - inżynierską wraz z geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektów budowlanych wynikającymi z właściwych rzeczowo i przedmiotowo przepisów. 2.21. Sporządzenie stosownych opracowań geodezyjnych. 2.22. Stosownie do potrzeb, uzyskanie oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych. 2.23. Wykonanie badań nawierzchni metodą ugięć. 2.24. Wykonanie badań gruntu-odwierty. 2.25. Materiały do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z jej uzyskaniem. 2.26. Materiały do regulacji stanu prawnego nieruchomości określonych w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. 2.27. Materiały do wniosku o dofinansowanie inwestycji drogowej z środków Unii Europejskiej. 2.28. Inne elementy niezbędne do wykonania zadania. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) prace geodezyjne: - podział działek - 170 działek, - opracowanie mapy do celów projektowych, b) prace projektowe: - projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, - projekt wykonawczy, - projekt organizacji ruchu - docelowy, - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, - część kosztorysowa (kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót, kalkulacja cen jednostkowych), - raport oddziaływania na środowisko, - operat wodno-prawny, - badanie gruntu-odwierty (29 szt. wg wykazu parametrów wykonania odwiertów geologicznych), - badanie nośności nawierzchni metodą ugięć (4,4 km - dwa pasy ruchu), - inne elementy niezbędne do realizacji zadania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdwopole.biuletyn.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach