Przetargi.pl
Wykonanie odwodnienia wokół obiektu i izolacji pionowej budynku administracyjno-mieszkalnego Zamek nr inw. 168/A w Raciborzu przy ul. Gdańskiej 71, woj. śląskie. Postępowanie nr: OP.SO.ZP-016/II/ 41/2013/RB

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-068 Opole, ul. 1 Maja 6
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4000900 , fax. 077 4000951
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
  ul. 1 Maja 6 6
  45-068 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4000900, fax. 077 4000951
  REGON: 01034470800696
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie odwodnienia wokół obiektu i izolacji pionowej budynku administracyjno-mieszkalnego Zamek nr inw. 168/A w Raciborzu przy ul. Gdańskiej 71, woj. śląskie. Postępowanie nr: OP.SO.ZP-016/II/ 41/2013/RB
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie odwodnienia wokół obiektu i izolacji pionowej budynku administracyjno-mieszkalnego Zamek nr inw. 168/A w Raciborzu przy ul. Gdańskiej 71, woj. śląskie. 3. Informacje dodatkowe. 1) Szczegółowy zakres rzeczowy robót zawarty został w: -specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - załącznik nr 10. -przedmiarze robót - załącznik nr 9 2) Dodatkowo przedmiot zamówienia określony został we wzorze umowy stanowiący załącznik do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324604
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach