Przetargi.pl
Montaż kontenerowej oczyszczalni ścieków TURBOJET EP-160 w Bernacicach Górnych

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 48-100 Głubczyce, ul. Powstańców 2
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4852721 , fax. 077 4852721 wew. 12
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
  ul. Powstańców 2 2
  48-100 Głubczyce, woj. opolskie
  tel. 077 4852721, fax. 077 4852721 wew. 12
  REGON: 53058959000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Montaż kontenerowej oczyszczalni ścieków TURBOJET EP-160 w Bernacicach Górnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy zadania obejmuje montaż kontenerowej oczyszczalni ścieków TURBOJET EP-160 na którą składają się następujące obiekty technologiczne: - osadnik wstępny 10m3 - zbiornik retencyjny 10m3 - komora napowietrzania 25m3 - studzienka kontrolna szt.1 - studnia pomiarowa DN1200mm - rurociągi połączeniowe - kolektory międzyobiektowe - osadniki wtórne 2 x 3m3 - zbiornik osadu nadmiernego 10m3 - przewody doprowadzające osad do zbiornika osadu nadmiernego PE DN32 - 59mb Zakres rzeczowy zadania obejmuje również następujące roboty towarzyszące: - wykonanie przyłącza elektroenergetycznego zasilającego obiekty oczyszczalni - 263,5mb - obsługę geodezyjną - kpl.1. - załadunek, transport na trasie Głubczyce - Bernacice Górne oraz rozładunek obiektów i urządzeń oczyszczalni - wykonanie ogrodzenia - kpl.1 - zagospodarowanie terenu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę w wadium w wysokości: 2 500 PLN, słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00100 PLN Forma wadium Wadium może być wniesione w następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz 2010r. Nr 96, poz. 620) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: nazwę Wykonawcy, beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji, zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - odmówił wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, - a także w przypadku i zakresie określonym w art. 46 ust. 4a u.p.z.p. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający dopuszcza, aby wadium zostało wniesione przez jednego z wykonawców w imieniu wszystkich. Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Nr konta 65 8868 0004 1000 0000 0084 0001 W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej Wykonawca winien złożyć w ofercie kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym oryginał dokumentu należy złożyć w kasie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Kasa w siedzibie Zamawiającego czynna w godzinach: 7.30 14.15. W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które z zachowaniem terminu określonego w punkcie 20.1 niniejszej SIWZ znajdzie się na rachunku Zamawiającego. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta, przed upływem terminu składania ofert, nie zostanie zabezpieczona wadium zgodnie z treścią art. 24 ust.2 pkt. 4 u.p.z.p. Zwrot wadium Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p. Utrata wadium Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wodocagi-glubczyce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach