Przetargi.pl
Opracowanie projektu budowlanego pn. Budowa zatoki autobusowej przy drodze krajowej nr 28 Zator - Medyka w miejscowości Jaroszowice

Gmina Wadowice Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 34-100 Wadowice, pl. Jana Pawła II 23
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 33 873 18 11 , fax. +48 33 873 18 15
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wadowice Urząd Miejski
  pl. Jana Pawła II 23 23
  34-100 Wadowice, woj. małopolskie
  tel. +48 33 873 18 11, fax. +48 33 873 18 15
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wadowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie projektu budowlanego pn. Budowa zatoki autobusowej przy drodze krajowej nr 28 Zator - Medyka w miejscowości Jaroszowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie projektu budowlanego pn. Budowa zatoki autobusowej przy drodze krajowej nr 28 Zator - Medyka w miejscowości Jaroszowice-strona prawa (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego- Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zmianami) w ramach którego należy wykonać projekt : Zatoki autobusowej o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z odwodnieniem; Chodnika z kostki betonowej o grubości 6 cm przy zatoce (odsłonięcie krawężnika 12 cm) wraz z wiatą przystankową; Uzyskanie przez Projektanta, we własnym zakresie i na własny koszt materiałów wyjściowych do projektowania, tj: aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową do celów projektowych, mapę ewidencyjną, itd. Uzyskanie na koszt Projektanta wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń (w tym Decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwolenia wodnoprawnego - jeżeli wymagane) i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. Uzgodnienie, na etapie projektowym, dokładnej lokalizacji inwestycji z GDDKiA Opracowanie kosztorysu inwestorskiego na podstawie kompletnego projektu, (w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR przy zachowaniu nośników bazy cenowej oraz cen materiałów i sprzętu wg aktualnych cen). Kosztorysy inwestorskie muszą obejmować szczegółowe określenie materiałów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Kara za każdy dzień zwłoki w wykonaniu określonych w umowie prac
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wadowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach