Przetargi.pl
Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla dostosowania infrastruktury na potrzeby posadowienia urządzeń radiolokacyjnych dla potrzeb Jednostki Wojskowej 5699 Przasnysz - postępowanie nr 25/U

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5421600 , fax. 89 5421689
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Saperska 1 1
  10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5421600, fax. 89 5421689
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rziolsztyn.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla dostosowania infrastruktury na potrzeby posadowienia urządzeń radiolokacyjnych dla potrzeb Jednostki Wojskowej 5699 Przasnysz - postępowanie nr 25/U
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla dostosowania infrastruktury na potrzeby posadowienia urządzeń radiolokacyjnych dla potrzeb Jednostki Wojskowej 5699 Przasnysz. W ramach usługi należy wykonać program inwestycji oraz dokumentację projektowo - kosztorysową w stadium budowlano - wykonawczym; program inwestycji należy wykonać w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, decyzję nr 103/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31.03.2014 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych, zatwierdzone Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno - Użytkowe; dokumentacja techniczna powinna zawierać: aktualizację mapy sytuacyjno-wysokościowej terenu dla potrzeb projektowych, projekt zagospodarowania terenu o klauzuli ZASTRZEŻONE, projekt inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem w obrębie planowanej inwestycji, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, inwentaryzację do celów projektowych, bilanse zapotrzebowania na media z wykorzystaniem przy projektowaniu przyłączy; projekt budowlany zawierający opracowania: projektu budowlano - wykonawczo - architektonicznego uwzględniający przedmiot zamówienia wynikający z przyjętych uwarunkowań w programie inwestycji, rozwiązań technologicznych, uzgodnień i obowiązujących wymagań dla tego typu obiektów; projekt budowlano- wykonawczy drogowy zawierający niwelację terenu wraz z wykonaniem płaszczyzny pola antenowego, przebudowy placu pod wiatą, placu manewrowego i drogi dojazdowej, budowy chodnika; projekt budowlano - wykonawczy branży elektrycznej zawierający opracowania rozbiórki istniejącej złącza kablowego, budowy dwóch złącz kablowych po obu stronach wiaty, instalacji głównego wyłącznika prądu GPW, instalacji głównego wyłącznika pożarowego prądu ROP, instalacji miejscowych połączeń wyrównawczych, instalacji oświetlenia zewnętrznego, instalacji oświetlenia wiaty, instalacji gniazd wtykowych 230V i 400V; projekt budowlano - wykonawczy branży teletechnicznej zawierający opracowanie przebudowy przyłącza telefonicznego wraz z przeniesieniem głowicy. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 4, 5 i 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 150 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 1 370,00 PLN (słownie: tysiąc trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. 2007 Nr 42, poz.275). W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: Narodowy Bank Polski, nr rachunku: 68 1010 1397 0065 2313 9130 0000, w tytule przelewu należy podać tylko numer postępowania na które zostaje wnoszone wadium, a do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach należy złożyć w kasie Zamawiającego - pok. 24 w siedzibie Zamawiającego. Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rziolsztyn.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach