Przetargi.pl
Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z ekspertyzą i inwentaryzacją dla nieruchomości położonych przy ulicach: ul. Rynek ,,Sutki”, ul. Rynek, pl. Wolności w Hrubieszowie wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą dla zadania pn,, Modelowe rozwiązanie problemu hrubieszowskich Sutek” w ramach realizacji projektu pn.: ”Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno – gospodarcze miasta”

Gmina Miejska Hrubieszów ogłasza przetarg

 • Adres: 22-500 Hrubieszów, ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala"
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6962380 w. 56 , fax. 846 962 380
 • Data zamieszczenia: 2019-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Hrubieszów
  ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" 1
  22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie
  tel. 084 6962380 w. 56, fax. 846 962 380
  REGON: 95036888800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: umhrubieszow.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z ekspertyzą i inwentaryzacją dla nieruchomości położonych przy ulicach: ul. Rynek ,,Sutki”, ul. Rynek, pl. Wolności w Hrubieszowie wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą dla zadania pn,, Modelowe rozwiązanie problemu hrubieszowskich Sutek” w ramach realizacji projektu pn.: ”Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno – gospodarcze miasta”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres Opracowania W związku z dużym rozdrobnieniem własnościowym Gmina Miejska posiada pisemne zgody właścicieli nieruchomości na udostępnienie lokali w celu wykonania inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej dla nieruchomości. Zamawiający posiada zestawienie nieruchomości, dla których uzyskał zgody (załącznik nr. 9 zestawienie nieruchomości, ze zgodą na wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy oraz załącznik nr 9 załącznik graficzny do zestawienia). Zamawiający deklaruje współprace na etapie udostępniania nieruchomości w celu wykonywania inwentaryzacji i ekspertyzy z właścicielami nieruchomości o wykonaniu w/w zadania. 1) Inwentaryzacja zespołów budynków. Opracowanie pełnej inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej istniejącego zespołu budynków (załącznik nr. 9 zestawienie nieruchomości, ze zgodą na wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy oraz załącznik nr 9 załącznik graficzny do zestawienia) z opisem technicznym i częścią rysunkową oraz serwisem fotograficznym. Inwentaryzacja powinna zawierać co najmniej: rzuty kondygnacji podziemnej, nadziemnych i dachu łącznie z konstrukcją, rzuty fundamentów, przekroje pionowe w charakterystycznych miejscach, obejmujące całość zespołów budynków. Przekroje fundamentów, wysokości pomieszczeń, grubości ścian wewnętrznych, zewnętrznych, wyznaczenie ścian nośnych, szczegółowy opis stropów z warstwami technologicznymi, inwentaryzację konstrukcji dachowej, oznaczenie układu oparcia stropów, przekroje stropów, warstw podłogowych, otworów okiennych i drzwiowych, przewodów kominowych, wentylacyjnych i dymowych. Wskazanie miejsc szczególnie uszkodzonych i wymagających dodatkowych zabezpieczeń, przemurowań i wzmocnień. Inwentaryzację terenu przyległego pod kątem potrzeby likwidacji barier architektonicznych i zbędnych elementów terenowych. Inwentaryzacja istniejącego uzbrojenia terenu w sieć wodociągową, kanalizacyjną, deszczową, energetyczną, teletechniczną, gazową pod kątem ich wykorzystania przy projektowaniu przyłączy technicznych do budynków. Inwentaryzację zespołu budynków należy wykonać uwzględniając jej wykorzystanie dla potrzeb opracowania ekspertyzy technicznej budynków i programu funkcjonalno -użytkowego 2) Ekspertyza techniczna. Opracowanie pełnej ekspertyzy technicznej nieruchomości budowlanej zlokalizowanej w zespole budynków (załącznik nr. 9 zestawienie nieruchomości, ze zgodą na wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy oraz załącznik nr 9 załącznik graficzny do zestawienia) z ustaleniem faktycznego stopnia jego zużycia, wskazaniem miejsc uszkodzonych i wymagających naprawy, przebudowy lub całkowitej wymiany. Określenie stanu technicznego fundamentów, murów zewnętrznych i wewnętrznych, murów kondygnacji nadziemnych, stropów, kominów, nadproży, schodów, wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku, stolarki okiennej i drzwiowej. Wskazanie sposobu wzmocnień elementów konstrukcyjnych budynków uwzględniając potrzebę uzupełnienia i naprawy konstrukcji dachowej w miejscach jej osłabienia. Opracowanie ekspertyzy mykologicznej, ze wskazaniem stanu zagrzybienia i sposobu jego likwidacji. W przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej ekspertyzy nieodpowiedniej nośności gruntów pod istniejącymi budynkami oraz wysokiego poziomu wód gruntowych należy wykonać badania gruntowo-wodne wraz z opinią. 3) Program Funkcjonalno- Użytkowy. Program Funkcjonalno –Użytkowy należy wykonać dla obszaru (załącznik nr. 9 zakres opracowania na mapie ewidencyjnej z uwzględnieniem obszarów przyległych i znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie budynków. Program należy opracować uwzględniając położenie nieruchomości na terenie Śródmieścia miasta Hrubieszowa, którego układ urbanistyczny jest wpisany do rejestru zabytków pod poz. A/650. PFU należy uzgadniać z Państwową Służbą Ochrony Zabytków. W procesie projektowania uwzględnić wytyczne konserwatorskie do remontu budynku (Znak: IN.III.5183.46.2.2018 z dnia 17.04.2018 r) stanowiący (załącznik nr 9 wytyczne konserwatorskie) Zabudowa ,,Sutek” wpisana jest do Gminnej Ewidencji Zabytków. Koncepcję wyjściową stanowi propozycja Investor (link poniżej). https://www.miasto.hrubieszow.pl/sites/default/files/pliki/Konkurs_Sutki/080818.pdf?757 Koncepcja ta została nagrodzona pierwszym miejscem w konkursie architektoniczno- urbanistycznym jaki została ogłoszony dla tego obszaru. Tematem konkursu było opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonalno – przestrzennej zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej dla zadania Hrubieszowskie ,,Sutki” jako nowa uporządkowana przestrzeń publiczna. Zespół budynków po przebudowie będzie nadal pełnił funkcji handlowo – usługowej z funkcją mieszkalną w skrzydle zachodnim. Cały zespół budynków wymaga gruntownego remontu, demontaż szpecących i niszczących elewację anten i innych elementów zbędnych, zabezpieczeń konstrukcyjnych. Przewiduje się przywrócenie budynkom wartości historycznej po przez odtworzenie detali. Przewiduje się wykonanie odgrzybienia, wykonanie nowych przyłączy wod -kan, gazowego, elektrycznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej, wymiany pokrycia dachowego z blachy płaskiej na rąbek, uzupełnienia zużytych elementów więźby dachowej, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, włączenia odwodnienia budynku do kanalizacji deszczowej, wymiany starej stolarki okiennej i drzwiowej na nową o ujednoliconej wielkości nawiązującej do historycznego wyglądu, wymiany instalacji technicznych. Teren przy budynkach wraz z wewnętrzną aleją wymagają ponownego zagospodarowania, urządzenia zieleni, dojazdu, wydzielenia miejsca na pojemniki na odpady stałe, ustawienia stojaków na rowery. Wykonanie z częściowym odtworzeniem elewacji. Gruntowny remont lokali handlowymi usługowych wraz z częściami wspólnymi. A. Skrzydło zachodnie: Pierzeja zachodnia to zabudowa o wartościach historycznych. Należy przywrócić detale historyczne elewacji obiektom budowlanym zawierających te wartości nr. ew. nieruchomości(421/1, 421/4, 421/5, 421/7, 421/8, 422/39, 422/48, 422/47). Należy wykonać uzupełnienia tynków zewnętrznych, które w 25% pozbawione są tynków. Należy odtworzyć na elewacji detale i kolorystykę budynków, wraz z odtworzeniem balkonów. Na parterze zachowanie funkcji usługowej na kolejnych kondygnacjach funkcji mieszkaniowej. Należy przewidzieć zmiany wewnętrznych rozwiązań funkcjonalnych. Wymiana i ujednolicenie kolorystyczne stolarki okiennej, ujednolicenie schodów zewnętrznych prowadzących do lokali oraz nawierzchni chodników w bezpośrednim sąsiedztwie lokali. Wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych ( elektrycznej, wod –kan, gazowa) i przyłączy zewnętrznych. Należy przewidzieć wymianę pokrycia dachowego i wzmocnienie konstrukcji dach z wymianą elementów zużytych wraz z rynnami obróbkami i rurami spustowymi. B. Skrzydło wschodnie: Założeniem jest przywrócenie oryginalnego wyglądu Sutek wraz z rytmem otworów. Rewaloryzacja zabudowy obejmuje konserwację oraz częściową rekonstrukcję, zmierzające do przywrócenia obiektowi historycznego wyglądu elewacji oraz zwieńczonymi półkolistymi łukami witrynami sklepowymi ze stolarką drewnianą. Pokrycie dachowe należy wykonać z blachy płaskiej na rąbek w kolorze czarnym. Wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych ( elektrycznej, wod –kan, gazowa) i przyłączy zewnętrznych. Należy przewidzieć wymianę pokrycia dachowego i wzmocnienie konstrukcji dach z wymianą elementów zużytych wraz z rynnami obróbkami i rurami spustowymi. Założenie nie może naruszać istniejącego podziału własnościowego. C. Ulica Rynek Sutki – ciąg pieszy Nad ulicą należy przewidzieć zadaszenie wykonane ze szkła na konstrukcji stalowej lub drewnianej, wyniesione ponad poziom otaczających dachów. Ciąg pieszy wraz z bocznymi dojściami należy ujednolicić nawierzchnią utwardzoną. W ulicy należy przewidzieć przyłącze gazowe od istniejącej sieci do poszczególnych nieruchomości, jak również wymianę istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych, elektrycznej, które są w złym stanie technicznym oraz budowę kanalizacji deszczowej. Należy przewidzieć monitoring i oświetlenie. Należy ujednolicić wejścia do sklepów Wykonawca będzie na bieżąco konsultował i uzgadniał rozwiązania projektowe z Zamawiającym. Zamawiający przekaże wszystkie dostępne opracowania będące w jego posiadaniu. D. Skwer/ zieleń Na terenie skweru znajdować się będzie nowo- zaprojektowane wejście do hrubieszowskich podziemi. Obecnie jest opracowywana dokumentacja techniczna na trasy podziemne z wejściem. Zamawiający przekaże uzgodniony wariant wyglądu wejścia. Na terenie skweru należy przewidzieć nowe nasadzenia. 2. Zakres dokumentacji będzie obejmował w szczególności: 1) ogólnej oceny stanu technicznego w tym elementów konstrukcyjnych, całego zespołu budynków- ekspertyza oraz inwentaryzacja; 2) opracowanie zakresu prac remontowych i budowlanych dotyczących architektury, konstrukcji, instalacji, technologii, materiałów budowlanych, wykończenia, wyposażenia, zagospodarowania terenu, w oparciu o cele Projektu wskazane w OPZ, oraz z ustaleniami z Zamawiającym- PFU; 3) oszacowanie wartości prac projektowych i robót budowlanych wraz z kosztami urządzeń i innego wyposażenia, we wszystkich branżach wynikającego OPZ wraz z załącznikami w celu dalszego zlecenia prac dla planowanych inwestycji – kosztorysy inwestorskie; 4) wskazanie w opracowaniu niezbędnych i wymaganych przepisami prawa decyzji, uzgodnień, opinii oraz pozwoleń. 5. Przy opracowywaniu Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wymagania wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych - w szczególności wskazane w art. 29-31 oraz art. 33 oraz w Obwieszczeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 1129). 4. Wykonawca podając parametry techniczne materiałów i urządzeń winien dopuścić możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, podając wymagane parametry świadczące o równoważności zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych 5. Załącznik 9 do SIWZ stanowi dodatkowe dokumenty do Opisu Przedmiotu Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71240000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu, w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grypy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca wraz z oświadczeniem, może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. Wzór oświadczenia o przynależności bądź nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach