Przetargi.pl
Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: Przebudowa drogi gminnej Pagór w miejscowości Babica

Gmina Wadowice Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 34-100 Wadowice, pl. Jana Pawła II 23
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 33 873 18 11 , fax. +48 33 873 18 15
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wadowice Urząd Miejski
  pl. Jana Pawła II 23 23
  34-100 Wadowice, woj. małopolskie
  tel. +48 33 873 18 11, fax. +48 33 873 18 15
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wadowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: Przebudowa drogi gminnej Pagór w miejscowości Babica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: Przebudowa drogi gminnej Pagór w miejscowości Babica a) Wykonanie modernizacji istniejącego odcinka drogi, z uwzględnieniem obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Wadowice, b) Wytyczenie optymalnej niwelety łącznika do drogi powiatowej, c) klasa drogi D; d) kategoria ruchu (KR - 2) e) szerokość jezdni min. 3,50 m; f) odwodnienie powierzchniowe do rowów przydrożnych, g) odbudowa rowów drogowych; h) ścinka poboczy i utwardzenie; i) modernizacja istniejącego i budowę nowego oświetlenia drogowego w technologii LED na modernizowanym i budowanym odcinku dróg; j) budowę sieci informatycznej w zakresie niezbędnym do zapewnienia mieszkańcom swobodnego dostępu do Internetu (dot. budynków zlokalizowanych na trasie modernizowanej i budowanej drogi); k) wskazać miejsca niezabezpieczone i zaproponować rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Kara za każdy dzień zwłoki w wykonaniu określonych w umowie prac
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wadowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach