Przetargi.pl
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie odbudowy progu piętrzącego oraz budowy rynny spławnej w Chocińskim Młynie - w formule zaprojektuj i wybuduj

Gmina Chojnice ogłasza przetarg

 • Adres: 89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 972 129 , fax. 523 973 559
 • Data zamieszczenia: 2019-04-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chojnice
  ul. 31 Stycznia
  89-600 Chojnice, woj. pomorskie
  tel. 523 972 129, fax. 523 973 559
  REGON: 92351268000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminachojnice.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie odbudowy progu piętrzącego oraz budowy rynny spławnej w Chocińskim Młynie - w formule zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie odbudowy progu piętrzącego oraz budowy rynny spławnej w Chocińskim Młynie, na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego - w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 2. Zamówienie w szczególności polega na: • przygotowaniu dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód i zezwoleń (m.in. dokończenie procedury środowiskowej w tym sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z postanowieniem nr RDOŚ-Gd-WOO.420.1.2018.NB.IB.6 z dnia 17.12.2018 roku stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ), • uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, • odbudowie progu piętrzącego, • budowie rynny spływowej, dla potrzeb turystyki wodnej, w ramach głównego celu przedsięwzięcia pt. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Inwestycja ma zostać zrealizowana na rzece Chocina w km 8+620 w okolicach mostu na DW 236 na trasie Charzykowy – Swornegacie. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45240000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy na załączonym formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) dokument potwierdzający uprawnienia osoby (osób) do złożenia oferty, w przypadku, gdy prawo to nie wynika z innych złożonych dokumentów (np. odpis z KRS czy pełnomocnictwo), 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy), 4) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza, że w przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedmiotowe oświadczenie może zostać dołączone do oferty na etapie jej składania. Dotyczy podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokument, o którym mowa w pkt powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach