Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo- Parkowym w Białaczowie

Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczno ogłasza przetarg

 • Adres: 26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1a
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 7361500 , fax. 44 7361500
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczno
  ul. Kwiatowa 1a 1a
  26-300 Opoczno, woj. łódzkie
  tel. 44 7361500, fax. 44 7361500
  REGON: 59064843900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opocznopowiat.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo- Parkowym w Białaczowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo- Parkowym w Białaczowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Sporządzenie projektu rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo Parkowym w Białaczowie - układ wodny, nasadzenia zieleni, układ komunikacyjny. Przedmiotowy park zlokalizowany jest na działkach o nr ewid: 101/2732/2, 1840, 1842, 1843, 1844, 1845,1838, 1846, 1839/6, 1841, 1836, 1835/8 obrębu geodezyjnego Białaczów, powiat opoczyński o ogólnej powierzchni 22,08 ha. 2.2. Dokumentacja techniczna winna być poprzedzona analizą studialną zabytkowego założenia i obejmować: kwerendę i analizę źródeł historycznych m.in. publikacji, archiwalnych dokumentów tekstowych, ikonograficznych, kartograficznych, analizę dotychczasowych opracowań, rozpoznanie terenowe ogrodu dla określenia struktury kompozycyjno-przestrzennej założenia, czasu powstania, faz rozwojowych i nawarstwień wraz z elementami przypadkowymi i kolizyjnymi, powiązań z okolicznym krajobrazem, rozpoznanie dendrologiczne szaty roślinnej, rozpoznanie dróg i urządzeń drogowych, rozpoznanie ukształtowania terenu elementów wodnych i budowli ogrodowych. Rezultatem badań studialnych winno być właściwe rozpoznanie układu przestrzenno- kompozycyjnego, określenie charakteru i stopnia przekształceń kompozycji ogrodowej, aktualnego stanu zachowania, co jest niezbędne w celu prawidłowego opracowania projektu rewitalizacji zabytkowego założenia. Podsumowanie badań studialnych i ich wyników winno być sformułowane w postaci wytycznych do projektu rewitalizacji parku mających na celu określenie podstawowych wartości historycznych i przestrzennych ogrodu, ocenę stanu przetrwania ogrodu, wskazanie kierunku działań konserwatorskich, podanie wytycznych dla ostatecznej formy przestrzennej (w odniesieniu do nawarstwień stylowych), zakresu powiązań wewnętrznych i zewnętrznych, określenie struktury przestrzennej i gatunkowej szaty roślinnej, określenie specyfiki dróg, budowli i wyposażenia terenowego, weryfikację formy ochrony oraz wskazanie potrzeby dalszych badań i studiów. 3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 3.1. Wykonanie inwentaryzacji parku w Białaczowie na w/w działkach w sposób graficzny na bazie mapy do celów projektowych w skali 1:500, który winien obejmować następujące naniesienia: budynki i elementy małej architektury, ogrodzenia i infrastrukturę techniczną, układ komunikacyjny (drogi , aleje i ścieżki), układ wodny, podziały własnościowe, drzewa o pierścienicy powyżej 10 cm zaznaczone jako obiekty (z podaniem numeru inwentaryzacyjnego, gatunku, obwodu w cm, opisu fitosanitarnego), grupy drzew i zwarte powierzchnie zadrzewione ( powierzchnia i charakter skupiny), krzewy i żywopłoty wraz z numerami inwentaryzacyjnymi. 3.2. Zestawienie zainwentaryzowanych elementów winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację na mapie oraz w terenie. 3.3. W projekcie rewitalizacji parku należy przede wszystkim: w zakresie szaty roślinnej - przeprowadzić analizę istniejącego drzewostanu i opracować projekt gospodarki drzewostanem (z uwzględnieniem dokumentacji sporządzonej w 2012 r.), określić konieczność wykonania cięć w obrębie wprowadzonych po II wojnie nasadzeń zacierających historyczne powiązania kompozycyjne oraz grup samosiewów, przewidzieć nasadzenia uzupełniające istniejące układy i odtwarzające historyczne kompozycje roślinne z uwzględnieniem właściwego doboru gatunkowego dla tego typu ogrodu, na podstawie analizy historycznego układu dokonać korekt przebiegów istniejących, odtworzyć pierwotne i ewentualnie zaprojektować nowe ciągi komunikacyjne z przedstawieniem projektowych rodzajów nawierzchni i sposobu zagospodarowania wód opadowych z terenu parku. Zaleca się przeprowadzenie badań archeologicznych bądź przekopów sondażowych w celu ustalenia pierwotnego przebiegu dróg i alejek, należy poddać renowacji układ wodny we wschodniej części parku po wcześniejszym rozpoznaniu jego zasięgu i pierwotnej formy, rozpoznać urządzenia wodne, ewentualnie zaprojektować nowe wraz z elementami małej architektury, w zakresie małej architektury i wyposażenia parku - sporządzić inwentaryzację architektoniczną obiektów istniejących i przewidzieć ich konserwację, rekonstrukcję lub ich rozbiórkę (dotyczy budynków współczesnych) na podstawie pomiarów i przekazów archiwalnych, przedstawić formy urządzeń nowej małej architektury i wyposażenia parku oraz ich lokalizację, a także przebieg projektowanej infrastruktury technicznej. 4. Zakres rzeczowy opracowania dokumentacji: 4.1. Dostarczenie do siedziby Zamawiającego dokumentacji: w formie papierowej w ilości: projekt budowlany dotyczący rozbiórki współczesnych budynków wraz z przedmiarem robót - 2 szt. i prawomocną decyzją na rozbiórkę tych budynków. projekt budowlany dotyczący układu wodnego wraz z przedmiarem robót - 2 szt. i prawomocną decyzją pozwolenia wodno - prawnego jak również z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę, projekt budowlany dotyczący układu komunikacyjnego z przedmiarem robót - 2 szt. i prawomocną decyzją pozwolenia na budowę, projekt wykonawczy dotyczący nasadzeń zieleni z przedmiarem robót - 3 szt. projekt wykonawczy dotyczący układu wodnego - 3 szt. projekt wykonawczy dotyczący układu komunikacyjnego - 3 szt. operat wodno-prawny - 2 szt. w formie elektronicznej (pliki pdf na płycie CD) w ilości: projekt wykonawczy dotyczący rozbiórki współczesnych budynków - 1 szt. projekt wykonawczy dotyczący układu wodnego - 1 szt. projekt wykonawczy dotyczący układu komunikacyjnego - 1 szt. projekt wykonawczy dotyczący nasadzeń zieleni -1 szt. 4.2. wszystkie projekty winne być uzgodnione z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Łodzi. 4.3. Dostarczenie do siedziby Zamawiającego dokumentacji: w formie papierowej w ilości: kosztorys inwestorski dotyczący rozbiórki współczesnych budynków - 1 szt. kosztorys inwestorski dotyczący układu wodnego - 1 szt. kosztorys inwestorski dotyczący układu komunikacyjnego - 1 szt. kosztorys inwestorski dotyczący nasadzeń zieleni - 1 szt. w formie elektronicznej (pliki pdf na płycie CD) w ilości: kosztorys inwestorski dotyczący rozbiórki współczesnych budynków - 1 szt. kosztorys inwestorski dotyczący układu wodnego - 1 szt. kosztorys inwestorski dotyczący układu komunikacyjnego - 1 szt. kosztorys inwestorski dotyczący nasadzeń zieleni - 1 szt. 4.4. Dostarczenie do siedziby Zamawiającego dokumentacji: w formie papierowej w ilości: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z kosztorysem nakładczym - 3 szt. w formie elektronicznej (pliki pdf na płycie CD) w ilości: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z kosztorysem nakładczym - 1 szt. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, wymogów zawartych w Piśmie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytów z dnia 10.06.2013 nr WUOZ-PT.A.5146.74.2013.AWS, a także stosowania przepisów dotyczących prowadzenia prac w obiektach zabytkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 240 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł brutto. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Paradyżu Filia w Opocznie Nr 94 8973 0003 0020 0376 2910 0021 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin wpłynięcia na rachunek Zamawiającego. 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale, i musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt. 1, w formie lub formach, o których mowa w pkt. 2 zostanie wykluczony z postępowania. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana z zastrzeżeniem pkt. 10 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.opocznopowiat.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach