Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego, pn.: ,,Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Szedziec,,

Gmina Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5443644 , fax. 065/543-26-58
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Góra
  ul. Mickiewicza 1 1
  56-200 Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 065 5443644, fax. 065/543-26-58
  REGON: 41105066900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gora.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego, pn.: ,,Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Szedziec,,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego, pn.: ,,Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Szedziec,, Lokalizacja inwestycji: Budynek świetlicy wiejskiej objęty projektem znajduje się we wsi Szedziec, gmina Góra, woj. dolnośląskie, działka o numerze ewid. 112/2. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. Projektowany zakres inwestycji i wytyczne: Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych uzgodnień dotyczących wymiany pokrycia dachowego, w tym również uzgodnień konserwatorskich z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu, w zakresie niezbędnym do dokonania zgłoszenia robót budowlanych. Zgłoszenie robót leży po stronie Zamawiającego. Zakres opracowania: Wymiary dachu 2x 6,30x7 m Dach posiada ścięcie od strony frontowej. Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej z istniejącej starej dachówki karpiowej na blachodachówkę. W razie potrzeby również: wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji drewnianej dachowej wg potrzeb (krokwi), -wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, -wymiana instalacji odgromowej, - docieplenie części połaci dachowej. Należy uwzględnić zastosowanie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów. Dokumentację należy uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu oraz uzyskać wszelkie niezbędne decyzje. Założenia do dokumentacji uzgodnić z Zamawiającym. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje: A. Dokumentacja geodezyjna: mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów opiniodawczych w skali 1:500- załącznik do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. B. Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany pokrycia dachowego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót według uzgodnionych z Inwestorem ewentualnych etapów robót i kosztorysu inwestorskiego dla poszczególnych etapów w zakresie umożliwiającym Inwestorowi dokonania zgłoszenia robót, w tym: a) opracowanie 6 egz. dokumentacji projektowej (projekt budowlany-wykonawczy) stanowiącej przedmiot zamówienia w wersji papierowej wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, b) opracowanie odrębnie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego wg uzgodnionych z Inwestorem etapów robót - po 2 egz. w wersji papierowej, w tym ,,kosztorysy ślepe,, dla oferenta, c) pracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 1 egz. d) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) - 2 egz. e) przygotowanie dokumentacji w wersji elektronicznej na nośniku CD w formacie PDF (przedmiary wg uzgodnionych etapów winny być również udostępnione w odrębnym od kosztorysu pliku PDF), umożliwiającej opublikowanie zamówienia publicznego w Internecie - 1 szt. płyta CD. f) inne niezbędne do realizacji uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia wymagane na podstawie ustawy Prawo Budowlane, w tym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu. Obowiązki projektanta dotyczące zadania: Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm). b) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462 z późn. zm.). c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U z 2013 r. poz. 1129) e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) f) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) g) ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Dodatkowe warunki - do obowiązków Wykonawcy należy: a) sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, b) na bieżąco konsultować z Zamawiającym realizację przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i sugestii dotyczących rozwiązań projektowych, które Wykonawca zobowiązuje się w dopuszczalnym stopniu i z należytą starannością uwzględnić, c) konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie opracowania dokumentacji, dotyczące istotnych, mających wpływ na koszty elementów, tj. rozwiązań funkcjonalnych, materiałowych, przy jednoczesnym założeniu, że zaproponowane rozwiązania i materiały zapewnią optymalizację kosztów. UWAGA: -Koncepcję zadania inwestycyjnego w formie papierowej należy przedstawić Zamawiającemu celem jego zatwierdzenia przed ostatecznym opracowaniem całości dokumentacji. -Dokonać wizji lokalnej w terenie. -Rozwiązania projektowe na roboczo należy uzgodnić w siedzibie Zamawiającego - Biuro Obsługi Organów Gminy - Kierownik -Ryszard Szlafka -Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji zobligowany jest uzgodnić z Zamawiającym ewentualny podział planowanej inwestycji na poszczególne etapy w zależności od możliwości finansowych Zamawiającego. -W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do: - jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich (odrębnie dla każdego z etapów - wg wskazań Zamawiającego) w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Termin wykonania 14 dni od daty przesłania stosownego pisma Zamawiającego za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, - wyjaśniania i/lub wprowadzania zmian na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminach i na zasadach opisanych w projekcie umowy, -uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej, wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót bądź udzielania wyjaśnień dot. dokumentacji w trakcie ogłoszenia przetargu na wykonanie robót. - udzielania w terminie wskazanym przez Zamawiającego wyjaśnień / odpowiedzi za pośrednictwem Zamawiającego potencjalnym oferentom, uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w którym przedmiotowa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią opis przedmiotu zamówienia lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z winy Wykonawcy, Termin wykonania 3 dni od daty przesłania treści zapytań Wykonawców i/lub informacji wskazujących na konieczność wprowadzenia zmian za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. - wprowadzić zmiany w dokumentacji na etapie wykonawstwa, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Powyższe materiały należy przekazać Zamawiającemu również na nośniku elektronicznym, z zastrzeżeniem, że przedmiary winny być również udostępnione w odrębnym od kosztorysu pliku PDF Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wystarczającym do zgłoszenia robót i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które następnie służyć będzie jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do stosowania się do zapisów art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zastosowane materiały i urządzenia nie mogą być opisane przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a wskazane muszą zawierać zapis ,,lub równoważne,,. Przy użyciu zapisów: dopuszcza się rozwiązania równoważne projektant załączy do dokumentacji kartę rozwiązań równoważnych, w której opisuje możliwie dokładnie kryteria ,,parametry,, decydujące o równoważności. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności zgodnie z: a) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U z 2013 r. poz. 1129) b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) c) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm). Ponadto Wykonawca winien opracować dokumentację projektową w szczegółowości umożliwiającej Zamawiającemu ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania z ryczałtowym wynagrodzeniem Wykonawcy robót budowlanych. W tym przypadku przedmiar ma charakter wyłącznie uzupełniający i Zamawiający nie jest zobligowany do przekazania go Wykonawcy robót budowlanych w ramach SIWZ. Wszelkie informacje dotyczące zakresu i charakteru robót przedmiotowej inwestycji Wykonawca robót budowlanych winien uzyskać na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca uzyska wszystkie, jeżeli są niezbędne dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, wymagane prawem i przepisami decyzje administracyjne, warunki techniczne, uzgodnienia konserwatorskie, opinie i uzgodnienia dotyczące przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa lub część stanowiąca umowny przedmiot odbioru powinny być zaopatrzone w wykaz opracowań oraz w pisemne oświadczenie Wykonawcy, że są wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami i że zostają wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przedmiotu odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 50 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie ustanowiono obowiązku wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gora.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach