Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn : ,, Rozbudowa obiektu lekkoatletycznego przy OKF w Górze,, .

Gmina Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5443644 , fax. 065/543-26-58
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Góra
  ul. Mickiewicza 1 1
  56-200 Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 065 5443644, fax. 065/543-26-58
  REGON: 41105066900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gora.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn : ,, Rozbudowa obiektu lekkoatletycznego przy OKF w Górze,, .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Zamiar inwestycyjny obejmuje: - budowę bieżni 4- torowej okólnej o obwodzie 400 m z nawierzchnią syntetyczną i o szerokości toru 1,22 m z 6-torowym odcinkiem bieżni do sprintu o długości 100 m o szerokości toru 1,22 m (120 m ze startem i wybiegiem), - budowa skoczni w dal o wymiarach 2,75 x 10 m z rozbiegiem o rozmiarach o dł. 40 m, - zakup bramek i piłkochwytów dla boiska do piłki nożnej, - budowa skoczni wzwyż, - koło do pchnięcia kulą, - zakup ruchomego sprzętu lekkoatletycznego ( bloki startowe, sprzęt do skoku wzwyż i pchnięcia kuli), - monitoring - montaż 2 kamer i włączenie do istniejącego systemu monitorowania na terenie stadionu, - ławki, - kosze na śmieci, - wymiana ogrodzenia bieżni- barierka, - rozbiórka istniejącej skoczni w dal. 3.2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca winien opracować : 1)mapy do celów projektowych 1:500 ( dla terenów przewidzianych zamierzeniem inwestycyjnym), 2)dokumentację projektową wraz z planem bioz - 7 egz. Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie wszelkich opinii i zatwierdzeń z tym związanych. 3)przygotowanie wszelkich załączników do wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w szczególności: uzyskanie wszelkich opinii i decyzji , wymaganych na podstawie przepisów odrębnych, opracowanie planu bioz, 4)opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót- 2 egz. , ( wg. branż) 5)opracowanie kosztorysów inwestorskich - 2 egz. , ( wg. branż ) 6) kosztorys ofertowy - 2 egz. wersja papierowa, 7)pełnienie nadzoru autorskiego na zasadach opisanych w SIWZ. W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do: - jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Termin wykonania 14 dni od daty przesłania stosownego pisma Zamawiającego za pomocą faxu lub poczty elektronicznej, - wyjaśniania i/lub wprowadzania zmian na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminach i na zasadach opisanych w projekcie umowy, - uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej, wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót bądź udzielania wyjaśnień dot. dokumentacji w trakcie ogłoszenia przetargu na wykonanie robót. - udzielania w terminie wskazanym przez Zamawiającego wyjaśnień / odpowiedzi za pośrednictwem Zamawiającego potencjalnym oferentom, uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w którym przedmiotowa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią opis przedmiotu zamówienia lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z winy Wykonawcy. Termin wykonania 3 dni od daty przesłania treści zapytań Wykonawców i/lub informacji wskazujących na konieczność wprowadzenia zmian za pomocą faxu lub poczty elektronicznej. - wprowadzić zmiany w dokumentacji na etapie wykonawstwa , jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z winy Wykonawcy. Powyższe materiały należy przekazać Zamawiającemu również na nośniku elektronicznym , z zastrz. iż przedmiary ( odrębnie dla każdej branży ) winny być również udostępnione w odrębnym od kosztorysu pliku pdf , a kosztorysy ofertowe w pliku pdf oraz w pliku sporządzonym w programie kosztorysowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie ustanowiono obowiązku wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gora.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach