Przetargi.pl
,, Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Góra w sezonie zimowym 2013/2014,,.

Gmina Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5443644 , fax. 065/543-26-58
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Góra
  ul. Mickiewicza 1 1
  56-200 Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 065 5443644, fax. 065/543-26-58
  REGON: 41105066900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gora.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,, Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Góra w sezonie zimowym 2013/2014,,.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ,, Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Góra w sezonie zimowym 2013/2014,,. - zakup i przygotowanie mieszanki - odśnieżanie dróg gminnych, - zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej ( posypywanie), - jednoczesne zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej+ odśnieżanie dróg gminnych ( odśnieżanie + posypywanie, - wywóz zalegających mas śnieżnych w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Szacowany zakres i wielkość zamówienia: 1 Pług typu średniego ( uwzględnić koszt obsługi) Max.160 godz. 2 Koparko -ładowarka ( uwzględnić koszt obsługi) Max 150 godz 3 Samochód samowyładowawczy o ład.3-8 ton ( uwzględnić koszt obsługi) Max godz 48 4 Zespół: ciągnik z przyczepą o ład. 3-8 ton ( uwzględnić koszt obsługi) Max godz. 80 5 Zespół: ciągnik z piaskarką typu lekkiego ( uwzględnić koszt obsługi) Max godz. 80 6 Zespół: piaskarka z pługiem typu lekkiego ( uwzględnić koszt obsługi) Max godz. 168 7 Praca fizyczna 1 pracownika Max rg 340 8 Praca równiarki ( uwzględnić koszt obsługi) Max godz.30 9 Dyżur telefoniczny godz.max. 80 10 Dodatek za pracę w godz. nocnych i w dniach wolnych od pracy Max rg 156 11 Zakup i przygotowanie mieszanki piaskowo solnej 80: 20 Ton 80 12 Zakup piasku Ton 20 Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych ma na celu likwidację zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu i musi być wykonane wg. standardu: - jezdnia odśnieżona na całej szerokości/ minimalna szerokość odśnieżania 4 m; nie dopuszcza się występowania zasp śnieżnych; może występować warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu; nie dopuszcza się występowania kolein głębszych niż 10 cm/, - śliskość zimowa zwalczana i likwidowana poprzez posypywanie piaskiem lub mieszanką piasku z solą w stosunku wagowym 80-20% na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb ( opady śniegu, mżawki), - do posypywania wykonawca używa zakupionych i przygotowanych przez siebie mieszanki i piaski, - odśnieżanie, zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej realizowane poprzez użycie sprzętu mechanicznego ,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 902120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie ustanowiono obowiązku wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gora.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach