Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej „Termomodernizacja LSSP-K w Torzymiu Sp. z o.o. – modernizacja systemu c.o. i c.w.u. oraz budynków 7, 12, 13 i 14 z wykorzystaniem OZE”.

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-235 Torzym, Wojska Polskiego 52
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683416315
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o. o.
  Wojska Polskiego 52
  66-235 Torzym, woj. lubuskie
  tel. 683416315
  REGON: 080467187
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaltorzym.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej „Termomodernizacja LSSP-K w Torzymiu Sp. z o.o. – modernizacja systemu c.o. i c.w.u. oraz budynków 7, 12, 13 i 14 z wykorzystaniem OZE”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. – modernizacja systemu c.o. i c.w.u. oraz budynków 7, 12, 13 i 14 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:a) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej inwestycji dotyczącej systemu wykorzystującego odnawialne źródła energii, tj. pompy ciepła o mocy minimum 200 kW lub instalacje fotowoltaiczne o mocy minimum 200 kWp”.Warunek spełni wykonawca, który wykaże według wzoru, tj. załącznik nr 6 do SWZ, że dysponuje:– osobami, które posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności (minimum jedną w każdej niżej wskazanej branży):a) architektonicznej - posiadającą minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnieńb) konstrukcyjno – budowlanej - posiadającą minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnieńc) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - posiadającą minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnieńd) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych- posiadającą minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień.Wszystkie wyżej wymienione osoby muszą posiadać zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnego na dzień opracowania/sprawdzenia projektu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach