Przetargi.pl
PRZEWOŻENIE (DOWOŻENIE I ODWOŻENIE) UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY WSCHOWA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Gmina Wschowa ogłasza przetarg

 • Adres: 67-400 Wschowa, Rynek 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wschowa
  Rynek 1
  67-400 Wschowa, woj. lubuskie
  REGON: 411050787
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEWOŻENIE (DOWOŻENIE I ODWOŻENIE) UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY WSCHOWA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem części 1 zamówienia jest: Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie Gminy Wschowa na podstawie imiennych biletów miesięcznych. 2. Część 1 zamówienia obejmuje:a) dowożenie uczniów z przystanków w miejscu zamieszkania do placówek oświatowych,b) odwożenie uczniów po zajęciach do przystanków w miejscu zamieszkania na podstawie imiennych, ulgowych biletów miesięcznych, zgodnie z planem (harmonogramem) przewozów. 3.Przewóz odbywa się w ramach przewozów regularnych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 180, ze zm.), w oparciu o harmonogram, który zostanie sporządzony przez Koordynatorów Szkół i Przedszkoli, przekazany Wykonawcy odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Wykonawcę. Wykonawca dostosuje świadczenie usługi przewozu do otrzymanego harmonogramu.4. Zamówienie nie obejmuje kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania zamówienia. 5.Wykonawca gwarantuje pierwszeństwo przejazdu dla dzieci objętych przedmiotem zamówienia. 6. Zamawiający będzie zakupywał imienne bilety miesięczne dla uczniów uczęszczających do następujących placówek oświatowych:Szkoła Podstawowa nr 1 67-400 Wschowa, ul. Kazimierza Wielkiego 10Szkoła Podstawowa nr 2 67-400 Wschowa, ul. Wolsztyńska 4Szkoła Podstawowa nr 3 67-400 Wschowa, ul. Zacisze 1Szkoła Podstawowa Osowa Sień 67-400 Wschowa, Osowa Sień 45fSzkoła Podstawowa Lgiń 67-400 Wschowa , Lgiń 6Szkoła Podstawowa Konradowo 67-400 Wschowa, Konradowo 8Szkoła Podstawowa Łysiny 67-400 Wschowa, Łysiny 2Przedszkole nr 1 67-400 Wschowa, ul. Moniuszki 9Przedszkole nr 3 67-400 Wschowa, ul. Pl. Kosynierów 1Przedszkole nr 5 67-400 Wschowa, ul. Targowa 8Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 67-400 Wschowa, ul. T. Kościuszki 255.Zamawiający zobowiązany jest zapewnić opiekę nad uczniami w czasie przewozów. W związku z tym Zamawiający będzie zakupywał również bilety miesięczne dla opiekunów.a) opiekunem dzieci podczas transportu będzie osoba pełnoletnia, zweryfikowana przez Zamawiającego zgodnie z Ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. 2020, poz. 152), potrafiąca utrzymać dobry kontakt z dziećmi, niezbędny do zachowania bezpieczeństwa w czasie przewozu.b) opiekun będzie udzielać czynnej pomocy dzieciom w czasie wsiadania, zajmowania miejsc i przy wysiadaniu z pojazdu.c) opiekun zobowiązany będzie, w przypadku zasłabnięcia dziecka, złego samopoczucia dziecka itp., wezwać odpowiednie służby medyczne oraz sprawować opiekę do momentu udzielenia pomocy przez wezwane służby, a także powiadomić placówkę oraz rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałym zdarzeniu.6. Na dzień ogłoszenia zamówienia w okresie realizacji zamówienia, z korzystania z usług, uprawnionych będzie 454 osób (448 uczniów +6 opiekunów). Liczbę uczniów podano na podstawie złożonych informacji przez poszczególne placówki oświatowe. Podane ilości mogą ulec zmianie w zależności od decyzji rodziców, dot. zmiany miejsca zamieszkania, zmiany szkoły, w której dziecko będzie spełniać obowiązek szkolny, jak również z innych przyczyn.7.Dowożenie uczniów do szkół powinno odbywać się 6 autobusami5. Część 2 zamówienia: Przewożenie (dowożenie i odwożenie) dzieci niepełnosprawnych do/z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie.5.4. Przeciętny dzienny limit kilometrów wynosi średnio: 146,00 km. Limit ten wyliczono na podstawie odległości między Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym we Wschowie przy ul. T. Kościuszki nr 25, a niżej wymienionymi miejscami zamieszkania dzieci, dla których będzie świadczona przedmiotowa usługa transportowa.5.5. Zamówienie nie obejmuje kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania zamówienia.5.6. Usługa transportu winna być wykonywana w ramach komunikacji zamkniętej - transport regularnym specjalny.5.7. Na dzień ogłaszania postępowania transportem objętych jest łącznie 25 dzieci.5.9. Zamawiający wymaga aby przewóz dzieci odbywał się (1) jednym środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich i odpowiednio oznakowany, jako środek transportu osób niepełnosprawnych. Dla realizacji przedmiotowej usługi transportowej wymagany jest jeden technicznie sprawny i dopuszczony do ruchu pojazd przystosowany do przewozu dzieci niepełnosprawnych z liczbą miejsc siedzących dla minimum 28 osób (bez kierowcy i opiekuna) oraz posiadający bezpieczne miejsce do przewożenia co najmniej dwóch uczniów na wózkach inwalidzkich; siedzenia dla dzieci winny być wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa; pojazd powinien być wyposażony w podnośnik lub podjazd/najazd lub nisko usytuowane wejście do pojazdu.5.10. Dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie odbywać się będzie codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7:00 do 7:50, z wyłączeniem okresu ustawowo wolnego od zajęć lekcyjnych. Powrót po zakończeniu zajęć, wg harmonogramu ustalonego z dyrekcją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie (dalej SOSW). Do zadań Wykonawcy należy ustalenie harmonogramu dowozu dzieci z miejsca zamieszkania do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i z powrotem, aby nie było tzw. pustych kursów.5.11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić opiekę nad uczniami w czasie przewozów. Opiekunem dzieci podczas transportu winna być osoba pełnoletnia, zweryfikowana przez Wykonawcę zgodnie z Ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. 2020, poz. 152), potrafiąca utrzymać dobry kontakt z dziećmi, niezbędny do zachowania bezpieczeństwa w czasie przewozu. Opiekunem nie może być kierowca samochodu (w czasie transportu oprócz kierowcy w pojeździe musi znajdować się także opiekun dzieci).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach