Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie pojemników półpodziemnych na terenie Gorzowa Wlkp. oraz obudów pojemników naziemnych na terenie gmin Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok

Związek Celowy Gmin MG-6 ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, Sikorskiego 4
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957287101 , fax. 957514618
 • Data zamieszczenia: 2022-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Celowy Gmin MG-6
  Sikorskiego 4
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 957287101, fax. 957514618
  REGON: 211035280
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zcg.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie pojemników półpodziemnych na terenie Gorzowa Wlkp. oraz obudów pojemników naziemnych na terenie gmin Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I – obejmującą opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie pojemników półpodziemnych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego.1. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania gniazd półpodziemnych pojemników na odpady komunalne o pojemności ok. 3,0 m3 i ok. 5,0 m3, a także zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa, norm technicznych, zobowiązany będzie także uzyskać niezbędne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody i decyzje, w szczególności pozwoleń na budowę – lub odpowiednio dokonania zgłoszeń wykonania robót budowlanych.2. Zamawiający wymaga, żeby system zbierania i segregacji odpadów opierał się na pojedynczych pojemnikach zagłębionych w ziemi do ok. 2/3 wysokości (wg wytycznych producentów). Pojedyncze pojemniki wykonane winny być z materiału i o konstrukcji zapewniającej trwałość nie mniejszą niż 10 lat. Wymaga się by wyposażeniem podstawowym był również system zbierający odcieki z możliwością jednoczesnego opróżniania wraz z opróżnianiem Pojemnika. Kotwienie w gruncie zapewniające stabilność konstrukcji na terenach podmokłych, zarówno pod kątem statyki jak również pod kątem braku występowania korozji chemicznej i biologicznej.3. Opis składników Pojemników:1) prefabrykowany betonowy silos (np. w formie szczelnie połączonych kręgów betonowych) lub jednolity szczelny pojemnik z tworzywa sztucznego,2) pojemnik (komora) musi składać się z trzech głównych elementów:a) kontenera/worka podziemnego, który zawiera obudowę, klapy podłogowe, układ opróżniania id opróżniania i podwieszania kontenera,b) podłogi zabezpieczającej środowisko gruntowo-wodne przed wodami odciekowymi, podłoga szczelna, dostosowana do zróżnicowanych warunków występujących w wodach odciekowych z odpadów, tj. odporna na erozję chemiczną i biologiczną, kwasoodporna, c) modułu wrzutowego pokrytego ozdobnymi elementami (zabezpieczonymi przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych). 4. Kontener/worek jest elementem ruchomym, wyciąganym z silosu i jest opróżniany przy pomocy samochodu z dźwigiem HDS. Górna część kontenera pokrywa z klapami wrzutowymi stanowi osłonę pojemnika.5. W każdej z lokalizacji wstępnie przewidziano 6 pojemników: 5 na odpady selektywnie zbierane (w tym dwa na tworzywa sztuczne) oraz 1 na odpady zmieszane. Każdy z zestawów (gniazd) stanowić musi zestaw pojemników posadowionych obok siebie, w jednym wykopie. 6. Mieszkańcy będą dostarczać odpady komunalne i samodzielnie umieszczać je w odpowiednich pojemnikach. Pojemniki muszą więc być opisane w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości. Odpady z Pojemników będą odbierane przez specjalistyczny pojazd ciężarowy z żurawiem przeładunkowym (HDS – hydrauliczny dźwig samochodowy) i transportowane będą do dalszego przetwarzania – w pierwszej kolejności recyklingu i odzysku innymi metodami. W szczególności przewidzieć należy rozwiązania uniemożliwiające przedostanie się wód odciekowych z gromadzonych odpadów poza obszar Pojemników, do gruntu lub wód gruntowych. Kontenery/worki na zmieszane odpady komunalne oraz na odpady ulegające biodegradacji wyposażone muszą być w rezerwuar na odcieki. Podczas opróżniania worków odcieki wraz z odpadami muszą zostać opróżnione w całości na pojazd zbierający odpady komunalne.7. Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie Pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w następującym zakresie: 40 szt. pojemników o pojemności 2,9-3,2 m3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ - OPZ.1. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania obudów oraz utwardzenia terenu z betonowej kostki brukowej z odpowiednią podbudową pod ruch pieszy oraz obciążenie pojemników i obudów. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa, norm technicznych, zobowiązany będzie także uzyskać niezbędne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody i decyzje, w szczególności pozwoleń na budowę – lub odpowiednio dokonania zgłoszeń wykonania robót budowlanych.2. Dla każdej lokalizacji Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania Obudów dla 5 pojemników – dla 5 frakcji odpadów (na pojemniki do 1,1 m3).3. Obudowy powinny być gr. min. 5 cm z 3 stron, zakotwione w podłożu, klapy metalowe, zabezpieczone przed korozją i malowane na odpowiedni kolor, wyposażone w amortyzatory zamknięcia, drzwi przednie zamykane, z zamkiem, 4. Przewidzieć należy oznakowanie obudów w zależności od rodzaju gromadzonej w nim frakcji odpadów w postaci umieszczonej na pojemniku każdego typu, w widocznym miejscu, tabliczki z opisem oraz wyposażenie pojemników w pokrywy w odpowiednich kolorach. Przewidzieć należy następujący podział odpadów komunalnych:1) w pojemniku na metale i tworzywa sztuczne zbierane będą odpady komunalne stanowiące tworzywa sztuczne oraz opakowania metalowe i wielomateriałowe – opis pojemnika „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”, pokrywa pojemnika wraz z klapą otworu wrzutowego oraz tabliczka z opisem pojemnika w kolorze żółtym,2) w pojemniku na szkło zbierane będą odpady komunalne stanowiące opakowania szklane– opis pojemnika „SZKŁO”, pokrywa pojemnika wraz z klapą otworu wrzutowego oraz tabliczka z opisem pojemnika w kolorze zielonym,3) w pojemniku na papier zbierane będą odpady komunalne stanowiące papier i tekturę– opis pojemnika „PAPIER i TEKTURA”, pokrywa pojemnika wraz z klapą otworu wrzutowego oraz tabliczka z opisem pojemnika w kolorze niebieskim,4) w pojemniku na bioodpady („bio”) zbierane będą odpady komunalne stanowiące odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady zielone – trawa, liście drobne gałęzie) – opis pojemnika „BIO”, pokrywa pojemnika wraz z klapą otworu wrzutowego oraz tabliczka z opisem pojemnika w kolorze brązowym,5) w pojemniku na odpady zmieszane zbierane będą zmieszane odpady komunalne (odpady resztkowe pozostałe po wysegregowaniu ww. frakcji odpadów) – opis pojemnika „ODPADY ZMIESZANE”, pokrywa pojemnika wraz z klapą otworu wrzutowego oraz tabliczka z opisem pojemnika w kolorze grafitowym.5. Nawierzchnie placów utwardzonych należy zaprojektować z betonowej kostki brukowej typ „behaton” z podbudową dostosowaną do warunków gruntowo-wodnych podłoża. Ewentualny dojazd do gniazd należy dostosować do ruchu ciężkiego, z odpowiednio wyprofilowanymi spadkami w celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych zgodnie z obowiązującym prawem – do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej, a jeśli nie będzie to technicznie możliwe to w innym sposób dopuszczony obowiązującym prawem. Przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni należy przyjąć okres eksploatacji nie mniejszy niż 20 lat. Maksymalna powierzchnia terenów utwardzonych placów i dróg wyniesie łącznie do ok. 30 m2. W poszczególnych lokalizacjach Wykonawca zobowiązany jest dostosować oznakowanie pionowe i poziome, do istniejącego w niezbędnym zakresie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ - OPZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:1) Część 1 – 1.000 zł2) Część 2 – 3.000 zł.2. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na dwie części zamówienia, zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie stanowiącej sumę kwot, wymienionych w ust. 1, odpowiadających częściom zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 05 8363 0004 0000 5379 2000 0014, z dopiskiem: ,,WADIUM – „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie pojemników półpodziemnych na terenie Gorzowa Wlkp. oraz obudów pojemników naziemnych na terenie gmin Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok – część __ zamówienia”.5. Treść dokumentu wadialnego, w przypadku wnoszenia wadium w formach innych niż pieniądz (at.. gwarancji, poręczenia) musi zawierać następujące elementy:1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,3) kwotę gwarancji/poręczenia,4) zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie pełnej kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych art. 98 ust. 6 P.z.p.5) gwarancja/poręczenie, stanowiące wadium, nie może wygasać przed końcem okresu związania ofertą,6) niedopuszczalne jest wprowadzanie w treści dokumentu wadialnego jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium.6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz (dokument wadialny) należy złożyć wraz z ofertą za pomocą Platformy - jako załącznik do oferty - w oryginale wystawionym przez Gwaranta/Poręczyciela, w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia w imieniu Gwaranta/Poręczyciela.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:Dla części I zamówieniaa) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób należyty co najmniej 1 usługę projektową obejmującą sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń / zgłoszeń na budowę lub przebudowę:- pojemników półpodziemnych/podziemnych/baterii pojemników podziemnych lub- instalacji podziemnej lub- parkingu podziemnegoo wartości minimum 60.000 zł netto.b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe i zrealizowała co najmniej 1 usługę projektową polegającą na sporządzeniu wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń / zgłoszeń na budowę lub przebudowę:- pojemników półpodziemnych/podziemnych/baterii pojemników podziemnych lub- instalacji podziemnej lub- parkingu podziemnegoc) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe i zrealizowała co najmniej 1 usługę projektową polegającą sporządzeniu wielobranżowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń / zgłoszeń na budowę lub przebudowę:- pojemników półpodziemnych/podziemnych/baterii pojemników podziemnych lub- instalacji podziemnej lub- parkingu podziemnego.Dla części II zamówieniaa) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób należyty co najmniej 1 usługę projektową obejmującą sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń / zgłoszeń na budowę lub przebudowę:- obudów pojemników lub,- pojemników półpodziemnych/podziemnych/baterii pojemników podziemnych lub- instalacji podziemnej lub- parkingu podziemnegoo wartości minimum 160.000 zł netto.b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe i zrealizowała co najmniej 1 usługę projektową polegającą na sporządzeniu wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń / zgłoszeń na budowę lub przebudowę:- obudów pojemników lub,- pojemników półpodziemnych/podziemnych/baterii pojemników podziemnych lub- instalacji podziemnej lub- parkingu podziemnegoc) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe i zrealizowała co najmniej 1 usługę projektową polegającą sporządzeniu wielobranżowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń / zgłoszeń na budowę lub przebudowę:- obudów pojemników lub,- pojemników półpodziemnych/podziemnych/baterii pojemników podziemnych lub- instalacji podziemnej lub- parkingu podziemnegoZamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych specjalności w poszczególnych branżach pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Zamawiający wymaga, aby osoba wykazana na spełnienie warunku udziału w postępowaniu w specjalności architektonicznej była jednocześnie osobą kierującą pracami projektowymi - Głównym projektantem, z zastrzeżeniem, że osoba ta będzie musiała wykonywać przewidziane dla niej czynności osobiście.Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.) - które pozwalać będą na pełnienie określonych funkcji w zakresie objętym umową.Przez uprawnienia budowlane rozumie się:a) prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831), lub uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy - Prawo budowlane, lubb) odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 .), lubc) prawo do świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgranicznej, w rozumieniu przepisów ustawy cytowanej w ppkt. II, oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 2) SWZ, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 i 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach