Przetargi.pl
Budowa infrastruktury turystycznej przy kąpielisku w Nowogrodzie Bobrzańskim

GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 66-010 Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego 11
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683290962 , fax. 683290962
 • Data zamieszczenia: 2022-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
  ul. Słowackiego 11
  66-010 Nowogród Bobrzański, woj. lubuskie
  tel. 683290962, fax. 683290962
  REGON: 970770758
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrodbobrz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa infrastruktury turystycznej przy kąpielisku w Nowogrodzie Bobrzańskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury turystycznej przy kąpielisku – ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m i długości 375 m przez kładkę w Nowogrodzie Bobrzański działka ewid nr. 1840/3 oraz 559/1 2. Zakres inwestycji obejmuje: I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:• Roboty pomiarowe przy powierzchniowych i liniowych robotach ziemnych oraz opracowanie mapy powykonawczej - analogia• Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia • Plantowanie skarp i korony nasypów • Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IVII. BARIERY I OZNAKOWANIE• Przymocowanie tablic znaków drogowych C12/16 na początku i końcu ścieżki.• Zamontowanie bariery ochronnych stalowych przy przepustach III. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE• Wykonanie rowków pod obrzeża i ławy w gruncie • Przygotowanie ławy pod obrzeża betonowa • Zamontowanie obrzeży betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową• Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie• Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie • Wykonanie podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi• Wykonie 937,5 m ² nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej3. Pozostałe: Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną. Prace muszą zostać wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach BHP oraz z zachowaniem szczególnej ostrożności i staranności wykonania. Wszystkie zastosowane elementy mają być dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie atesty dopuszczenia do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa. Zakres zamówienia obejmuje zakup wszystkich materiałów przewidzianych do realizacji zamówienia. Dopuszcza się zastosowanie osprzętu i urządzeń innych producentów pod warunkiem spełnienia przezeń identycznych wymagań technicznych jak osprzęt i urządzenia dobrane do wyliczeń.  Po zakończeniu robót ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót.  Wykonawca ma obowiązek utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót budowlanych. Przed złożeniem oferty zaleca się wizję w terenie celem sprawdzenia warunków placu budowy, stanu obiektu oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania ew. dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego.4. Ponadto zakres zadania obejmuje:a) wszystkie zastosowane elementy mają być dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie atesty dopuszczenia do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa.b) W przypadku zajęcia pasa drogowego poniesienie wszelkich kosztów z tego tytułu, c) przeprowadzenie wymaganych badań i sprawdzeń potwierdzających właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia,d) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP. .e) Informacja dotycząca robót zamiennych lub zaniechanych.i Informacja dotycząca robót zamiennych:- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do niniejszego zamówienia robót zamiennych.- Roboty zamienne możliwe do wykonania w ramach umowy, o czym mowa we wzorze umowy, zawsze będą robotami dotyczącymi robót budowlanych objętych zakresem określonym w SWZ, ale o innym charakterze niż pierwotnie planowano.- Roboty zamienne możliwe do wykonania zawsze będą dotyczyły robót budowlanych niewykraczających poza opis przedmiotu zamówienia.- Roboty zamienne muszą odpowiadać co najmniej warunkom opisanym w dokumentach przetargowych. Warunki dotyczą w szczególności poziomu standaryzacji, odpowiedniej funkcjonalności, jakości czy parametrów dotyczących danego elementu robót.- Roboty zamienne mogą polegać m.in. na zmianie sposobu wykonywania jakiegoś elementu robót lub zastosowaniu innych, równoważnych w stosunku do SWZ i , urządzeń i / lub materiałów budowlanych.- Roboty zamienne mogą wynikać:- ze zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa,ii Ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia:- na skutek zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa i zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszych dokumentach przetargowych,f) organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze i porządkowe;g) pełne ubezpieczenie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawah) ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem wody, gazu i energii elektrycznej na potrzeby budowy;i) zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;j) zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia; (Wykonawca winien realizować przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami z Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 10).k) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu, w terminie nie późniejszym niż termin odbioru przedmiotu zamówienia;l) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań przez wyspecjalizowane i uprawnione laboratoria (wszystkie badania laboratoryjne niezbędne do odbioru robót zanikających) oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu;m) zawiadamiania z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu budowy o ewentualnym braku możliwości dojazdu do tych nieruchomości i jego czasookresie. W przypadku, gdy w wyniku braku powiadomienia dojdzie do żądania wypłaty odszkodowania za poniesione straty, wykonawca zobowiązuje się do zapłaty tego odszkodowania z tytułu poniesionych strat.n) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót wraz z odbiorami specjalistycznymi i końcowym tych robót;o) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów;p) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, łącznie z inwentaryzacją geodezyjną – ( 3 egz.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233161-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach