Przetargi.pl
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH LAPTOPÓW

GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 66-010 Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego 11
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683290962 , fax. 683290962
 • Data zamieszczenia: 2022-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
  ul. Słowackiego 11
  66-010 Nowogród Bobrzański, woj. lubuskie
  tel. 683290962, fax. 683290962
  REGON: 970770758
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrodbobrz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH LAPTOPÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 28 fabrycznie nowych laptopów Przedmiotem zamówienia jest:Dostawa fabrycznie nowych laptopów według poniższej specyfikacji:Laptopy 28 sztuk, wymagania minimalne Parametr wymagania techniczneProcesor Procesor o wydajności CPU Mark min. 6300 pkt w rankingu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php według danych z daty 16 września 2022. Tabela wyników testu PassMark CPU zostały załączone jako załącznik nr 5 do SWZ .Wyżej wymienione tabele wykorzystane zostaną jako lista możliwych do zaoferowania Zamawiającemu procesorówEkran 15,6”Pamięć RAM Min 8 GB DDR4 Napęd optyczny Nie wymaganyDyski twarde 1. SSD min.: 512 GB (prędkości zapis/odczyt na poziomie min.450 Mb/s odczyt, 400 Mb/s zapis)SATA III (6 Gb/s) lub interfejs M.2 (zalecany dysk PCIe NVMe M.2)Karta grafiki Zintegrowana karta graficzna (wyjście HDMI)Karta dźwiękowa ZintegrowanaPorty komunikacyjne WIFI, min 2 x USB , 1x HDMI (wyjście) System operacyjny Oprogramowanie:- Windows 10 Home 64 bit lub Windows 10 ProDodatkowe wyposażenie Myszka USB2) Zamówienie ma charakter ryczałtowy. 3) Wszystkie zastosowane elementy mają być dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie atesty dopuszczenia do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-26

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach