Przetargi.pl
Przebudowa ul. Reja i Spokojnej w Nowogrodzie Bobrzańskim

GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 66-010 Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego 11
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683290962 , fax. 683290962
 • Data zamieszczenia: 2022-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
  ul. Słowackiego 11
  66-010 Nowogród Bobrzański, woj. lubuskie
  tel. 683290962, fax. 683290962
  REGON: 970770758
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Reja i Spokojnej w Nowogrodzie Bobrzańskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ciągu pieszo-jezdnego na działkach 874/1, 874/2, 709/18 oraz budowa utwardzenia części działek 832, 834/100 w ramach zadania: pn. Przebudowa ul. Reja i Spokojnej w Nowogrodzie Bobrzańskim zgodnie z załączoną dokumentacją projektową – Budowa ciągu pieszo- jezdnego na działkach 874/1, 874/2, 709/18 oraz budowa utwardzenia części działek 832, 834/100 w ramach zadania pn. Przebudowa ulicy Reja i Spokojnej 2. Zakres inwestycji obejmuje: budowę nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego,budowę utwardzenia części działek nr. 832, 832/13, 834/100, 1856/1,budowę kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do istniejącego rowu, rekultywacja istniejących i urządzanie nowych terenów zielonych, dostosowanie wysokościowe istniejących nawierzchni, elementów (bramy, furtki) na połączeniu projektowanego zagospodarowania z istniejącym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach