Przetargi.pl
Przebudowa ścieżki rowerowej przy Jeziorze Kłodawskim wraz z budową oświetlenia

Gmina Kłodawa ogłasza przetarg

 • Adres: 66-415 Kłodawa, ul. Gorzowska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7216665, 7216670 , fax. (095) 721 66 60
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kłodawa
  ul. Gorzowska 40
  66-415 Kłodawa, woj. lubuskie
  tel. 095 7216665, 7216670, fax. (095) 721 66 60
  REGON: 54206600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: klodawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ścieżki rowerowej przy Jeziorze Kłodawskim wraz z budową oświetlenia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż Jeziora Kłodawskiego o łącznej długości 1.703,87m i szerokości 2,00 m o nawierzchni żwirowej oraz z kostki betonowej . W ciągu planowanej inwestycji zaprojektowano elementy małej architektury, w skład której wchodzą 4 ławki wraz z koszami na śmieci. W ramach budowy oświetlenia zaplanowano budowę oświetleniowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV zlokalizowanej wzdłuż projektowanej ścieżki rowerowej. Zakres prac podzielony jest na dwa etapy . Pierwszy etap obejmuje montaż i zabudowę szafki oświetleniowej SO-1727KG , montaż słupów i opraw oświetleniowych w ilości 27 kompletów , budowę sieci kablowej nn 0,4 kV długość trasy 1736 m /dł . Etap drugi obejmuje montaż słupów i opraw oświetleniowych 25 kpl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w następującej wysokości: 10 000 zł. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać w imieniu, kogo tytułem, jakiego postępowania jest wnoszone, 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z 09.11.2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 110 ze zm.), 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, numer rachunku bankowego: 03 8363 0004 0008 4680 2000 0009. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach