Przetargi.pl
Budowa ścieżki rowerowej przebiegającej wzdłuż drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Kłodawa – Santocko do granicy Gminy Kłodawa – etap pierwszy Kłodawa – Mironice

Gmina Kłodawa ogłasza przetarg

 • Adres: 66-415 Kłodawa, ul. Gorzowska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7216665, 7216670 , fax. (095) 721 66 60
 • Data zamieszczenia: 2020-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kłodawa
  ul. Gorzowska 40
  66-415 Kłodawa, woj. lubuskie
  tel. 095 7216665, 7216670, fax. (095) 721 66 60
  REGON: 54206600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klodawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ścieżki rowerowej przebiegającej wzdłuż drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Kłodawa – Santocko do granicy Gminy Kłodawa – etap pierwszy Kłodawa – Mironice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej przebiegającej wzdłuż drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Kłodawa – Santocko do granicy Gminy Kłodawa – etap pierwszy Kłodawa – Mironice w poniższym zakresie: Odcinek wzdłuż drogi powiatowej nr 1410F w Mironicach w dz. o nr ewid. 13,17 obręb Mironice (odcinek realizowany w oparciu o pozwoleniem na budowę dec. 466/18 z dnia 06.07.2018r. ) oraz odcinek wzdłuż drogi powiatowej nr 1410F w Mironicach w dz. o nr ewid. 13,17 obręb Mironice (odcinek realizowany w oparciu o zgłoszenie nr BA.6743.1.164.2018 z dnia 24.04.2018) odcinek nr 3 opracowania. Projektuje się wykonanie na danym odcinku ścieżki o naw. bitumicznej szerokości 2,0m. Nawierzchnię ścieżki bitumicznej, zaprojektowano jako nieograniczoną obrzeżem ani krawężnikiem. Włączenie nawierzchni ścieżki rowerowej do dróg o nawierzchni ziemnej lub asfaltowej wykonane zostanie bezkrawężnikowo.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać w imieniu, kogo i tytułem, jakiego postępowania jest wnoszone, 9.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, 9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z 09.11.2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310 ze zm.), 9.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, od dnia 03.08.2020r. numer rachunku bankowego: 78 8355 0009 0075 3762 2000 0004. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert, 9.5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym, 9.6. W razie wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, należy oryginał dowodu jego wniesienia złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Kłodawa, ul. Gorzowska 40 (sekretariat), przed upływem terminu składania ofert lub dołączyć do oferty w osobnej kopercie z opisem „Wadium w postępowaniu nr RDK.271.3.2020 na … [wpisać nazwę zadania].” Z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać bezwarunkowo, że każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązuje Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w formie niepieniężnej w oryginale w postaci elektronicznej, tj. w formie elektronicznego oryginału dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu). Elektroniczny oryginał dokument wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowieniapubliczne@klodawa.pl.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu, b) spełniają warunki udziału w postępowaniu .
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załączniki 1-6 i 9 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach