Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych w Gminie Czerwieńsk.

Gmina Czerwieńsk ogłasza przetarg

 • Adres: 66-016 Czerwieńsk, Rynek 25
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 327 80 41
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czerwieńsk
  Rynek 25
  66-016 Czerwieńsk, woj. lubuskie
  tel. 68 327 80 41
  REGON: 000528793
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czerwiensk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych w Gminie Czerwieńsk.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy opracowania dokumentacji technicznej do budowy zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych w Gminie Czerwieńsk.Uwaga: Pełny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SWZ.Wykonawca, w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany będzie do wykonania zadania, opisanego w pkt III.1 SWZ, przez co należy rozumieć wykonanie zadań objętych załącznikiem nr 1A do SWZ (Opisem przedmiotu zamówienia), które winny być wykonane w dwóch następujących etapach: a) Etap I: opracowanie dokumentacji technicznej do budowy zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych w Gminie Czerwieńsk. Termin wykonania: do dnia 15 grudnia 2022 r.b) Etap II: uzyskanie wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych. Termin wykonania: do dnia 1 kwietnia 2023 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Za rozdziałem VI SWZ:1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:a) nie podlegają wykluczeniu na mocy niniejszej SWZ oraz przepisów prawa;b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ, dotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający określa warunek posiadania przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej, obejmującej ryzyka występujące w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego na kwotę równą minimum cenie ofertowej brutto, zaproponowanej przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.d) Zdolność techniczna i zawodowa (doświadczenie) – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże spełnienie następujących parametrów:• Wykonawca winien udowodnić, że w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał usługi porównywalne z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia tj. łącznie co najmniej prawidłowo i w całości wykonał minimum jedno zadanie (tj. jedną usługę) w zakresie projektowania ścieżki rowerowej o wartości ww. usługi minimum 200000,00 (dwieście tysięcy) zł brutto, w rezultacie której zamawiający uzyskał ostateczne pozwolenie na budowę (lub inne równoważne pod względem skutków prawnych rozstrzygnięcie). Wzmianki o wykonanych zadaniach winny zostać przez Wykonawcę potwierdzone dowodami, określającymi czy usługi te zostały wykonane terminowo, w całości i należycie – w formie referencji lub innych, równoważnych im treścią dokumentów, zgodnie z ustawą pzp.• Zamawiający – jako warunek udziału w postępowaniu – wymaga wykazania przez Wykonawcę dysponowania projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej (1 osoba) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu ww. uprawnień w sporządzaniu projektów. Zamawiający zastrzega, że niezależnie od ww. warunku, wykonawca – ze względu na zakres przedmiotu zamówienia, wynikający z załączonego do SWZ opisu (załącznik nr 1A) – winien dla zapewnienia prawidłowości realizacji ww. zadania posiadać (całościowo) odpowiedni personel, tj. skierować do wykonania zadania osoby posiadające wszelkie konieczne uprawnienia i wystarczające doświadczenie.3. Wykonawca zgodnie z art. 118 ustawy pzp może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (zgodnie z załącznikiem nr 6 SWZ) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy (odpowiadający swym zakresem załącznikowi nr 6 do SWZ) potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty dotyczące niepodlegania wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa odrębnie każdy z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te i dokumenty potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wypełniają formularz wskazany w załączniku nr 7 do SWZ.8. Zamawiający nie dokonuje w stosunku do Wykonawców zastrzeżenia, o którym mowa w art. 94 ustawy pzp.9. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 1 i 2 ustawy pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach