Przetargi.pl
Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do Londynu

LOTNISKO ZIELONA GÓRA/BABIMOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 65-823 Zielona Góra, ul. T. Olbrychta 10
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: LOTNISKO ZIELONA GÓRA/BABIMOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. T. Olbrychta 10
  65-823 Zielona Góra, woj. lubuskie
  REGON: 080441199
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://airport.lubuskie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do Londynu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacji usługi pn. „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska w Londynie” w ilości 5 (pięciu RT) rotacji w całym okresie trwania umowy na trasie: Londyn-Luton (LTN) – Zielona Góra (IEG) – Londyn-Luton (LTN) – z wykorzystaniem nośników reklamowych opisanych w OPZ.a) Zamawiający wymaga, aby wszystkie działania składające się na przedmiot umowy były realizowane przez Wykonawcę samolotami dysponującymi co najmniej 180 lub większą ilością miejsc pasażerskich.b) Wykonawca będzie realizować przedmiot umowy jako bezpośrednie połączenie lotnicze między LTN a IEG i IEG a LTN.c) Wykonawca musi wykonywać promocję w terminie od 01.12.2022 r. do 31.12.2022 r. na trasie LTN – IEG – LTN, proporcjonalnie rozłożoną w całym okresie umowy. Strony umowy ustalą w terminie do 14 dni roboczych po podpisaniu umowy harmonogram połączeń lotniczych. d) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia własnej strony internetowej i systemu rezerwacji biletów. 2. Promocja w całym okresie trwania umowy będzie obejmować:a) Zamieszczenie banneru promocyjnego / wpisu reklamowego promującego województwo lubuskie w sekcji poświęconej atrakcjom turystycznym, destynacjom lub sekcji partnerów współpracujących z Wykonawcą (w języku polskim i/lub angielskim), z linkiem przekierowującym na wskazaną przez Zamawiającego stronę internetową przez cały okres obowiązywania umowy. b) Zamieszczenie co najmniej jeden raz postu promującego Województwo Lubuskie na wybranych portalach mediów społecznościowych Wykonawcy.Wzory materiałów reklamowych / banerów promocyjnych zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Strony w terminie do 14 dni od podpisania umowy ustalą tryb, czas i sposób przekazania ostatecznych wzorów nośników i materiałów promocyjnych opisanych w załączniku do OPZ. 3. Wykonawca musi prowadzić własną stronę internetową w języku polskim i angielskim.4. Wykonawca oferować będzie promocję poprzez połączenia rejsowe w ramach zaproponowanego rozkładu lotów zaakceptowanego w formie pisemnej przez Dyrektora Portu Lotniczego Zielona Góra – Babimost i Zamawiającego. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy lub w przypadku braku slotów na lotniskach w ustalonych przedziałach czasowych dopuszcza możliwość modyfikacji przekazanego harmonogramu rozkładu lotów w kontekście dni oraz godzin wykonywania lotów. Wniosek należy złożyć do Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 7 dni przed wprowadzeniem planowanych zmian w rozkładzie lotów. Zamawiający w trakcie trwania umowy dopuszcza również możliwość składania własnych wniosków do Wykonawcy o zmianę harmonogramu rozkładu lotów. 5. Wykonawca zaoferuje w całym okresie obowiązywania umowy ilość rotacji lotniczych (RT – tzn. rotacja „tam i powrót”) w ilości 5 na trasie LTN – IEG – LTN (pięć RT) rotacji. Szczegółowy opis działań reklamowychWykonawca będzie prowadził promocję z wykorzystaniem Internetu – Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia następujących elementów:a) Banneru promocyjnego / wpisu reklamowego na stronie internetowej Wykonawcy w formie przewodnika po województwie lubuskim – z wykorzystaniem materiału tekstowego i zdjęć promujących województwo lubuskie, zamieszczeniem linku do strony internetowej: https://lubuskie.pl/ oraz możliwością rezerwacji miejsc na trasie LTN – IEG – LTN – w sekcji poświęconej atrakcjom turystycznym, destynacjom lub sekcji partnerów współpracujących z Wykonawcą. Wykonawca zamieści w stopce strony głównej odnośnik do zakładki poświęconej przewodnikowi po województwie lubuskim.b) Wykonawca zamieści co najmniej raz w wybranym, własnym portalu mediów społecznościowych (np. Facebook) post reklamujący województwo lubuskie. Każdy post powinien zawierać odnośnik / oznaczenie Województwa Lubuskiego.c) Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji ww. parametrów w przypadku modernizacji lub przebudowy stron internetowych lub portali mediów społecznościowych przez Wykonawcę z zastrzeżeniem warunków określonych w ww. lit. a).d) Kampania promocyjna musi zachowywać standard WCAG 2.1. – Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.1. – WCAG 2.1.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (OPZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym –Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na wykonywanie regularnych przewozów lotniczych przy użyciu statków powietrznych bez ograniczenia maksymalnej masy startowej i ilości miejsc pasażerskich wraz z aktualnym Certyfikatem Operatora Lotniczego (AOC), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. z późn. zm. – Prawo lotnicze lub równoważnych przepisów państw z UE. UWAGA: Zamawiający wymaga, aby w trakcie trwania umowy, w przypadku upływu terminu ważności ww. dokumentów, wyłoniony Wykonawca niezwłocznie przedstawiał ich aktualizację.2) Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;3) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;4) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;4.1) zdolności technicznej lub zawodowej (w zakresie doświadczenia)Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na usłudze promocji z wykorzystaniem działalności przewoźników lotniczych poprzez nośniki promocyjno-reklamowe będące w dyspozycji przewoźnika lotniczego o wartości minimum 100 000,00 (sto tysięcy) zł brutto każdy lub równowartości w walutach obcych.Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 2 pasażerskimi samolotami dopuszczonymi do wykonywania pasażerskich przewozów lotniczych w Polsce i na terenie UE z co najmniej 180 lub większą ilością miejsc pasażerskich każdy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach