Przetargi.pl
„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Sekcji Żywienia WS SP ZOZ w Nowej Soli”

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 67-100 Nowa Sól, Chałubińskiego 7
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Chałubińskiego 7
  67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie
  REGON: 970774733
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-nowasol.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Sekcji Żywienia WS SP ZOZ w Nowej Soli”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  sukcesywna dostawa wędlinsukcesywna dostawa mięsa krajowegosukcesywna dostawa artykułów ogólno spożywczych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:zdolności technicznej:1) Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełnia Wykonawca, który dysponuje przynajmniej jednym samochodem dopuszczonym do przewozu żywności (pakiet 3), jednym samochodem dopuszczonym do przewozu żywności typu chłodnia (pakiet 1, 2), zgodnie z decyzją/ zezwoleniem wydanym przez właściwy Państwowy Inspektorat Sanitarny w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2017 nr 149, 60 )- wg wzoru załącznik nr 8 do SWZ.Do wykazu należy dołączyć aktualne kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem decyzji/ zezwoleń Państwowego Inspektora Sanitarnego dopuszczające wymienione w wykazie pojazdy do przewozu żywności.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach