Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę prawego wału rzeki Małej Wisły w km 0+800 - 1+600 wraz z prawym wałem cofkowym potoku Dankówka w km 0+000 - 0+700.

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektora Rejonowy Oświęcim ogłasza przetarg

 • Adres: 32-600 Oświęcim, ul. Strzelecka 10
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8431941 , fax. 033 8431941
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektora Rejonowy Oświęcim
  ul. Strzelecka 10 10
  32-600 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 033 8431941, fax. 033 8431941
  REGON: 00057764400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzmiuw.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę prawego wału rzeki Małej Wisły w km 0+800 - 1+600 wraz z prawym wałem cofkowym potoku Dankówka w km 0+000 - 0+700.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę prawego wału rzeki Małej Wisły w km 0+800 - 1+600 wraz z prawym wałem cofkowym potoku Dankówka w km 0+000 - 0+700, zlokalizowanego w miejscowości Jawiszowice, gmina Brzeszcze
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 2.Wadium 2.1 Wadium wysokości 3 000,00 zł (slownie: trzy tysiące 00/100 zł) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w rozdziale XI pkt.2. Wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy, w szczególności: 1.posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, o której mowa w przedmiocie zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. a). wykonali co najmniej jedną usługę w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością (wartość nie mniejsza niż 200 000,00 zł) pracom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za prace odpowiadające swoim rodzajem Zamawiający uznaje prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę lub budowę wałów przeciwpowodziowych. b). dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), a w szczególności uprawnienia budowlane do sporządzania projektów w specjalizacji inżynieria wodna, posiadają aktualny wpis na listę członków Okręgowej Izby Architektów oraz polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej architektów. 3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum stanowiącą wartość złożonej oferty. 4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy; OPIS SPOSOBU OCENY: 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę kierując się następującym kryterium: C - cena oferty brutto - 100% 2. Punkty przyznawane za podane w ust. 1 kryterium będą liczone według następującego wzoru: C=(Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej) x 100 pkt 3. Przy ocenie ofert brana będzie pod uwagę kwota brutto. 4. Obliczenia dokonywane są do dwóch miejsc po przecinku. 5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji. 2. Wykonawca w celu potwierdzenia, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy jest zobowiązany do złożenia w ofercie: A) Koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym; B) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. C) Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. D) Oświadczenie Wykonawcy sporządzonego zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 4 do siwz - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY. 3.Wykonawca w celu potwierdzenia niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest zobowiązany do złożenia w ofercie: A) Wykazu wykonanych zamówień w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane należycie. Wykaz należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 2 do siwz - WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ. B) Wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wykaz należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 3 do siwz - WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW. Jeżeli osoby wyszczególnione w wykazie nie są zatrudnione przez wykonawcę w oparciu o umowy o pracę należy do wykazu dołączyć pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoich pracowników, że udostępni swoich pracowników Wykonawcy dla potrzeb realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, a w wypadku osób fizycznych oświadczenie, że wyrażają zgodę na uczestnictwo w realizacji przedmiotu zamówienia po stronie wykonawcy. C) Dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w charakterze projektantów przy wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia oraz należą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 4.Wykonawca w celu potwierdzenia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia jest zobowiązany do przedłożenia polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 5. W wypadku, gdy kilku Wykonawców wspólnie ubiega się o zamówienie publiczne, do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty jak w ust. 2, 3 i 4 (i odpowiednio w ust. 6) z tym, że dokumenty wskazane w ust. 2 muszą być wystawione na każdego z Wykonawców osobno. Oświadczenie z art. 22 Ustawy może być złożone przez każdego z Wykonawców z osobna zgodnie z drukiem określonym w załączniku nr 4 lub złożone wspólnie zgodnie z drukiem określonym w załączniku nr 4. Dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawców. 6.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit B), C) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę, lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: A)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, B)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, C)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 6.2 Dokumenty, o których mowa powyżej w ust. 6.1 lit A) i C) muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6.3 Dokument, o którym mowa powyżej w ust. 6.1 lit. B) musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6.4 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej tj. w ust. 6.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Oświadczenie takie nie może być wystawione wcześniej niż odpowiednio 6 i 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (odpowiednio do wskazanych w ust. 6.2 i 6.3 terminów wystawienia dokumentu, który oświadczenie ma zastąpić). 7.Dokumenty, o których mowa w ust. 2 - 6 niniejszego działu powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z wyjątkiem oświadczenia z art. 22 Ustawy, które należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza. 8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę lub oryginalnym tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzmiuw.krakow.pl (w zakładce PRZETARGI - IR OŚWIĘCIM)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach