Przetargi.pl
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przywidz

Gmina Przywidz ogłasza przetarg

 • Adres: 83-047 Przywidz, ul. Gdańska 7
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6825146 , fax. 058 6825225
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przywidz
  ul. Gdańska 7 7
  83-047 Przywidz, woj. pomorskie
  tel. 058 6825146, fax. 058 6825225
  REGON: 19167499000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przywidz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej dla zadania termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przywidz na podstawie audytu efektywności ekologicznej, stanowiącego załącznik A do SIWZ oraz Raportów ornitologicznych i chiropterologicznych, stanowiących załączniki od B do G do SIWZ. 2. Zakres zamówienia obejmuje następujące lokalizacje: 2.1 budynek Gimnazjum w Przywidzu, ul. Szkolna 1 2.2 budynek Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Przywidzu, ul. Cisowa 12 2.3 budynek Szkoły Podstawowej w Pomlewie, ul. Szkolna 3 2.4 budynek Urzędu Gminy w Przywidzu, ul. Gdańska 7 2.5 budynek Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Przywidzkiej, ul. Szkolna 4 2.6 budynek Szkoły Podstawowej w Trzepowie, ul. Długa 1 3. Zakres dokumentacji projektowej: 3.1 Projekty architektoniczno-budowlane w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych oddzielnie dla każdego budynku, opracowane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) i spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.). 3.2 Projekty wykonawcze oddzielnie dla każdego budynku spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.) 3.3 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.) - zawierająca zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określające zakresy prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - wykonane jako oddzielne opracowania - należy wydzielić w odrębne tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego, wg Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/. 3.4 przedmiar robót - oddzielnie dla każdego budynku - zawierający zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych na grupy robót, wg Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/. Opracowany przedmiar musi w poszczególnych pozycjach zawierać wyliczenie ilości robót. 3.5 kosztorys inwestorski - oddzielnie dla każdego budynku - w oparciu o obowiązujące przepisy (Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ze zm.). Kosztorysy dla każdej branży winny być podzielone na części, oddzielnie dla każdego odcinka, opracowany jednolicie w powszechnie używanym programie kosztorysowym z możliwością przetransponowania na pliki MS Excel, 2.3 uzyskanie pozwolenia na budowę w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy, po otrzymaniu niezbędnych pełnomocnictw, 4. pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, 5. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń była zgodna z art. 26 ustawy. W przypadku gdy Wykonawca sporządzając dokumentację projektową będzie powoływał się na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów oraz na normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, wówczas jest zobowiązany: - wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, - doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności. 6. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji jakości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatnosci
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach