Przetargi.pl
Usługa nasadzeń roślinnych na wybranych kwietnikach sezonowych na terenie Miasta Gdyni

Gmina Miasta Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Gdyni
  Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 52/54
  81-382 Gdynia, woj. pomorskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa nasadzeń roślinnych na wybranych kwietnikach sezonowych na terenie Miasta Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie nasadzeń roślinnych jednorocznych w trzech zmianach na istniejących rabatach oraz w donicach znajdujących się na terenie Gdyni w latach 2015 - 2017 w następujących lokalizacjach (załącznik nr 8 do SIWZ): ŁÓDKI ŚWIĘTOJAŃSKA, BEMA (w trzech zmianach), KWIETNIK PRZY URZĘDZIE (w 2 zmianach),MISY PRZY PIŁSUDSKIEGO, WŁADYSŁAWA IV, MŚCIWOJA, 10 LUTEGO I NA PLACU KASZUBSKIM (1 zmiana), FONTANNA NA SKWERZE (w 2 zmianach), KWIATONY I MURKI NA GÓRNYM TARASIE KAMIENNEJ GÓRY (1 zmiana). Wykonawca zobowiązany będzie do: dot. wszystkich 5 lokalizacji: - usunięcia nadmiaru ziemi; - przygotowania rabat pod nasadzenia niskie, - dowozu ziemi urodzajnej, - wykonania analizy gleby w Okręgowej stacji Chemiczno - Rolniczej. Próbki należy pobrać z podłoża w poszczególnych lokalizacjach, - dostawy i posadzenia kwiatów sezonowych, - dostawy i posadzenia krzewów iglastych (zgodnie z załącznikami), - dostawy i posadzenia roślin cebulowych zgodnie z tabelami materiału roślinnego w poszczególnych lokalizacjach - jesienią 2015 r. - wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych - podlewania, nawożenia, spulchniania, pielenia, czyszczenia, poprawiania brzegów, usuwania przekwitniętych kwiatostanów, ochrony chemicznej - zabiegi należy stosować w miarę potrzeb i na wezwanie BOM, - uzupełniania ubytków, wymiany roślin zniszczonych, zdewastowanych, chorych, wyglądających nieestetycznie w terminie, wskazanym przez Wykonawcę w ofercie, jednak nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego, - likwidacji nasadzeń, wyrównania powierzchni oraz uporządkowania terenu w dniu poprzedzającym termin wykonania kolejnej zmiany nasadzeń (zmiana I - pierwsza połowa kwietnia, zmiana II - na przełomie maja i czerwca, zmiana III - na przełomie września i października). Dokładny termin będzie zależał od warunków pogodowych oraz kondycji roślin. Ostateczną decyzje podejmuje inspektor BOM. - likwidacji nasadzeń, przygotowania rabaty na okres zimowy (ziemię należy przekopać i pozostawić w pryzmach z wyłączeniem miejsc obsadzonych bylinami), - wysadzenia roślin wieloletnich z donic: jesienią roku - odpowiednio 2015, 2016, 2017 (zgodnie z doborem w danym roku), - przygotowania donic pod kolejną obsadę, - wykopania, przewiezienia i zadołowania na terenie znajdującym się przy siedzibie BOM (lub w innej lokalizacji na terenie Gdyni wskazanej przez BOM) bylin, bulw dalii oraz cebul roślin cebulowych - jesienią 2017 roku. dot. lokalizacji nr 1 - Łódki ul. Świętojańska, ul. Bema: - zastosowania gałązek sosnowych wtykanych w ziemię na okres zimowy, - mycia donic: I mycie - do 20 czerwca roku 2015, 2016 i 2017, II mycie - do końca marca roku 2016, 2017 i 2018 lub na wezwanie, - usunięcia gałązek w dniu sadzenia wiosennej zmiany, - przekazania po zlikwidowaniu zmiany w danym roku do Biura Ogrodnika Miasta wysadzanych kłączy kann. dot. lokalizacji nr 4 - Fontanna na Skwerze Kościuszki: - przygotowanie rabat pod nasadzenia niskie. Przed przystąpieniem do wykonania nasadzeń roślin jednorocznych (I zmiana wiosną 2015), należy usunąć istniejąca wydmuchrzycę. Wykopane byliny należy przewieźć do BOM. Prace należy wykonać zgodnie z załączonymi koncepcjami nasadzeń i zasadami sztuki ogrodowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8000 zł. 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu przelewem na konto: Konto bankowe: PKO Bank Polski S.A. PL 61 1440 1026 0000 0000 0040 6228 - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. Nr 42 z 2007 r., poz. 275 z późn.zm.). Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach w oryginale należy złożyć w kasie PKO Bank Polski S.A. 18 Oddział w Gdyni mieszczący się w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w sali nr 27, przed terminem składania ofert. 3. Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji wymiany roślin na wezwanie zamawiającego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdynia.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach