Przetargi.pl
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZAGOSPODAROWANIEM PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PARKU WIEJSKIEGO ZE SKWEREM Z FONTANNĄ W NOWEJ KARCZMIE

Gmina Nowa Karczma ogłasza przetarg

 • Adres: 83-404 Nowa Karczma, ul. Kościerska 9
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6877127 , fax. 058 6877171
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Karczma
  ul. Kościerska 9 9
  83-404 Nowa Karczma, woj. pomorskie
  tel. 058 6877127, fax. 058 6877171
  REGON: 19167523800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowakarczma.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZAGOSPODAROWANIEM PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PARKU WIEJSKIEGO ZE SKWEREM Z FONTANNĄ W NOWEJ KARCZMIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją współfinansowaną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obejmującą zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku wiejskiego ze skwerem z fontanną w Nowej Karczmie. 2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku wiejskiego ze skwerem z fontanną w Nowej Karczmie obejmuje następujące elementy: 2.1. Droga dojazdowa do parku 2.2. Zagospodarowanie parku - budowa miejsc postojowych i ciągów pieszych 2.3. Zagospodarowanie parku - kształtowanie zieleni parkowej 2.4. Ciąg pieszo - jezdny przy parku 2.5. Ciąg pieszo - jezdny przy lesie 2.6. Ciąg pieszo - jezdny do placu z fontanną 2.7. Budowa odwodnienia ciągów pieszo - jezdnych 2.8. Zagospodarowanie placu z fontanną 2.9. Budowa sieci wodociągowej w kierunku fontanny. 3. Z dokumentacją projektową dotyczącą inwestycji oraz szczegółowym zakresem robót, można zapoznać się na stronie internetowej https://biuletyn.net/nowakarczma/?bip=2&cid=102&id=7064 lub w siedzibie zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://biuletyn.net/nowakarczma/?bip=1&cid=102
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach