Przetargi.pl
Budowa skateparku we Władysławowie wraz z instalacją elektryczną oświetlenia zewnętrznego w ramach operacji pn. Gminny Punkt Integracji i Aktywności Skatepark Władysławowo

Gmina Władysławowo ogłasza przetarg

 • Adres: 84-120 Władysławowo, ul. gen. J. Hallera 19
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-58 674-07-21 , fax. 0-58 674 54 36
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Władysławowo
  ul. gen. J. Hallera 19 19
  84-120 Władysławowo, woj. pomorskie
  tel. 0-58 674-07-21, fax. 0-58 674 54 36
  REGON: 19167541600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wladyslawowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa skateparku we Władysławowie wraz z instalacją elektryczną oświetlenia zewnętrznego w ramach operacji pn. Gminny Punkt Integracji i Aktywności Skatepark Władysławowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlano-montażowych związanych z budową skateparku we Władysławowie wraz z instalacją elektryczną oświetlenia zewnętrznego w ramach operacji pn. Gminny Punkt Integracji i Aktywności Skatepark Władysławowo. 2. Opis przedmiotu zamówienia. Zakres zamówienia obejmuje: 1) wykonanie nawierzchni i elementów skateparku - 1 kpl.; 2) wykonanie dojść - 200,90 m2; 3) wykonanie odwodnienia: a) montaż zbiornika bezodpływowego 9m3 - 1 szt., b) wykonanie kanalizacji z rur PVC o śr. 160 cm - 26 mb, c) montaż wpustów - 1 szt.; 4) wykonanie trawników - 949,32 m2; 5) wykonanie ogrodzenia terenu - 136,95 mb; 6) wyposażenie skateparku: a) montaż ławek - 6 szt., b) montaż koszy na śmieci - 3 szt,; 7) oświetlenie terenu: a) ułożenie kabla YKY 5x6 mm2 - 122 mb, b) ułożenie kabla WLZ YKY 5x10 mm2 - 4 mb, c) montaż słupów z wysięgnikiem 2 ramiennym i tabliczkami bezpiecznikowymi - 3 szt., d) montaż opraw - 6 szt., e) montaż rozdzielnicy z pełnym wyposażeniem - 1 kpl. 3. CPV: 45262300-4, 45310000-3, 45233253-7, 45232454-9, 77314100-5, 45342000-6, 39113600-3. 4. Opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Projekt Budowlany - branża budowlana; 2) Projekt Budowlany - branża elektryczna; 3) Projekt Wykonawczy; 4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót; 5) Przedmiar Robót (pomocniczo).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452623004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 15000 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja na wykonane roboty budowlano-montażowe
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.wladyslawowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach