Przetargi.pl
CTM/BZ/ZZ/10/15 dostawa sprzętu komputerowego

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 81-109 Gdynia, ul. A. Dickmana 62
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6665318 , fax. 058 6665304
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej
  ul. A. Dickmana 62 62
  81-109 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 6665318, fax. 058 6665304
  REGON: 00098823000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Naukowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  CTM/BZ/ZZ/10/15 dostawa sprzętu komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w niżej wymienionym zakresie: - część nr 1 - notebook nr 1 - 2 kpl.; - część nr 2 - notebook nr 2 - 2 kpl., - notebook nr 3 - 1 kpl., - zestaw komputerowy nr 1 - 3 kpl., - zestaw komputerowy nr 2 - 1 kpl, - część nr 3 - Serwer NAS Synology DiskStation DS214se z dwoma wewnętrznymi dyskami 3,5 2TB - 1kpl., - Serwer portów szeregowych MOXA NPort 5650-8-DTL/EU - 1 szt. - Przedłużacz kabla USB 3.0 1.8m - 8 szt. - Przedłużacz kabla USB 3.0 3m - 4 szt. - Pamięć 8GB USB3.0 - 50 szt. - Switch 5 portów RJ45 10/100/1000Mb/s - 4szt. - Switch 8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s - 2szt. - Zestaw bezprzewodowy klawiatura+mysz Logitech MK270 - 2szt. - RAM DDR2 2048MB PC800 CL5 - 6 szt. - Serwer druku TP-LINK TL-PS110U - 2 szt. - HDD 2,5 500GB SATA2 5400rpm - 1 szt. - Kabel RJ45 kat.6 2m - 10szt - Kabel USB 3.0 typu A/B-micro 1m - 2 szt. - Kabel USB 3.0 typu A/B-micro 0,5m - 2 szt. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym minimalne parametry techniczne zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ - szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ctm.gdynia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach