Przetargi.pl
Renowacja obiektu Kompleksu Turystyczno - Rekreacyjnego Kaszubskie Oko z wieżą widokową w Gniewinie w zakresie wymiany istniejącego ogrodzenia na długości 605 mb na ogrodzenie panelowe

Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 84-250 Gniewino, Kostkowo, ul. Wejherowska 24
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6706655 , fax. 058 6706656
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
  Kostkowo, ul. Wejherowska 24 24
  84-250 Gniewino, woj. pomorskie
  tel. 058 6706655, fax. 058 6706656
  REGON: 22016041400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gpk-kostkowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Sp. z o.o. 100 % udział Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Renowacja obiektu Kompleksu Turystyczno - Rekreacyjnego Kaszubskie Oko z wieżą widokową w Gniewinie w zakresie wymiany istniejącego ogrodzenia na długości 605 mb na ogrodzenie panelowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest wykonanie części zadania inwestycyjnego Renowacja obiektu Kompleksu Turystyczno - Rekreacyjnego Kaszubskie Oko z wieżą widokową w Gniewinie w zakresie wymiany istniejącego ogrodzenia na długości 605 mb na ogrodzenie panelowe. 2. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1.300,00 zł, słownie: tysiąc trzysta złotych 00/100. 2.1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 1 KADRY/ADMINISTRACJA przed upływem terminu składania ofert. 2.2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym: a) wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy na rachunek bankowy Gniewińskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. - Bank KBS GNIEWINO nr 45 8350 0004 4200 3897 2000 0010. b) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 1 KADRY/ADMINISTRACJA przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje na temat wadium zawarto w pkt. XII SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wydłużenie okresu gwarancji ponad 36 miesięcy - max. do 60 miesięcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gpk-kostkowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach