Przetargi.pl
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Dostosowanie pomieszczeń budynku przy ulicy Bytomskiej 87a w Piekarach Śląskich wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby funkcjonowania Miejskiego Żłobka.”

Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 41940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 939 379 , fax. 32 287 22 69
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
  ul. Bytomska 84
  41940 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  tel. 323 939 379, fax. 32 287 22 69
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Dostosowanie pomieszczeń budynku przy ulicy Bytomskiej 87a w Piekarach Śląskich wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby funkcjonowania Miejskiego Żłobka.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Dostosowanie pomieszczeń budynku przy ulicy Bytomskiej 87a w Piekarach Śląskich wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby funkcjonowania Miejskiego Żłobka. I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WRAZ Z WARUNKAMI PODSTAWOWYMI. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Dostosowanie pomieszczeń budynku przy ulicy Bytomskiej 87a w Piekarach Śląskich wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby funkcjonowania Miejskiego Żłobka” w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych, wod-kan, gaz, c.o. i wentylacji, obejmującej wykonanie projektu budowlanego (PB), projektów wykonawczych (PW), audytu energetycznego (AE) kosztorysu inwestorskiego (KI), przedmiaru robót (PR), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz innych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa. 2. Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w Piekarach Śląskich na działce o nr ewidencyjnym 753/45, położonej przy ul. Bytomskiej 87a w Piekarach Śląskich, wraz z budynkiem powierzchni zabudowy 313m2. (zał. Nr 1 mapka sytuacyjna). 3. Termin realizacji: 12 tygodni od daty podpisania umowy. 4. Termin realizacji zamówienia zostanie osiągnięty poprzez złożenie przez wykonawcę we właściwym organie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, a organ ten przyjmie wniosek bez uwag lub bez protestu, wraz z kompletem całościowej dokumentacji będącej przedmiotem umowy przekazanym Zamawiającemu. 5. Zamawiający w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia wymaga uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub przyjęcia bez uwag przez właściwy organ zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski zgodnie z postanowieniami umowy. 7. Ilekroć w jakiejkolwiek części dokumentów przetargowych, ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) lub umowie, mowa jest o dokumentacji projektowej, dokumentacji lub projekcie należy zawsze odnosić takie wskazanie do kompletnego i całościowego przedmiotu zamówienia objętego umową tj. projektu budowlanego, projektów wykonawczych, STWiORB, kosztorysu inwestorskiego, audytu energetcznego, przedmiaru robót, prawomocnego pozwolenia na budowę lub przyjętego bez protestu przez właściwy organ zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę – łącznie, pozwalających na realizację robót budowlanych objętych zakresem niniejszego przedmiotu zamówienia oraz na przeprowadzenie postępowania przetargowego o zamówienie publiczne na roboty budowlane – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. II. PODSTAWA PRAWNA. Dokumentację projektową oraz pozostałe dokumenty wchodzące w skład przedmiotu umowy, należy opracować m.in. zgodnie z: 1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z dnia 16.09.04 r.) - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz.1389 z dnia 16.09.2004 r.) - w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym. 3. Ustawą z dnia 29.01.2014 r. - Prawo zamówień publicznych (zwanej u.p.z.p.) (Dz.U. z 2015 r., poz. 349 z póź. zm.). 4. Ustawą z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (zwanej u.p.b.) (Dz. U. z 2015 r., poz. 151 z póź. zm.). 5. Pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym warunkami BHP, p.poż, PIP oraz udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, sztuką budowlaną i normami na dzień przekazania dokumentacji projektowej i złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. 6. Jeżeli w trakcie realizacji umowy, w skutek działań organów państwowych lub zmian prawa miejscowego zmieniona zostanie jakakolwiek regulacja prawna dotycząca realizacji przedmiotu zamówienia, wykonawca winien jest zastosować jej postanowienia w przekazywanym przedmiocie zamówienia na dzień składania wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. III. ZAKRES OPRACOWANIA. Wykonawca w dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia winien uwzględnić i zaprojektować między innymi następujące elementy: a) roboty ogólnobudowlane: • pochylnia dla niepełnosprawnych, • rozbiórka ścianek działowych, • wykonanie nowych ścianek działowych, • wykonanie otworów drzwiowych, • prace tynkarskie (wewnętrzne), • posadzki, • roboty towarzyszące, b) instalacyjne: • elektryczne, • telekomunikacyjne, • wodno-kanalizacyjne, • c.o., • wentylacyjne, c) wykończeniowe: • malarskie, • płytkarskie, • biały montaż, • osprzęt elektryczny. - wraz z zabudową urządzeń i armatury. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Budynek objęty opracowaniem, jest obecnie budynkiem użyteczności publicznej, w którym mieści się Młodzieżowy Dom Kultury, wolnostojącym o kształcie litery S na planie prostokąta. Na budynek składają się dwie kondygnacje: podziemna w ok. 1 / 2 powierzchni zabudowy piwnica i nadziemna parter. Powierzchnia zabudowy ok. 313,00 m2 W piwnicy zlokalizowany jest węzeł cieplny i pomieszczenia gospodarcze. Na parterze znajduje się część użytkowa – sale zajęć, kuchnia, pomieszczenia biurowe, szatnie, toalety oraz pomieszczenia komunikacji. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana. Ściany nośne murowane z rożnych materiałów – głownie cegły pełnej. Ściany fundamentowe murowane z cegły pełnej. Posadowienie bezpośrednie. Dach czterospadowy pokryty papą. Wysokość pomieszczeń w części parterowej wynosi 3,00 m. Budynek wyposażony jest w instalacje: kanalizacji sanitarnej, elektryczną, centralnego ogrzewania, wody OCZEKIWANE PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU Użytkownicy 1) dzieci w wieku do lat 3 - 40 dzieci Odział I – parter - 20 dzieci Oddział II – parter - 20 dzieci 2) personel 10 osób (4 opiekunów na grupę, w tym minimum jedna pielęgniarka lub położna, dyrektor, żłobka, pracownik pomocy technicznej), 3) żywienie-posiłki dostarczane przez firmę cateringową. Planowany układ funkcjonalno-użytkowy żłobka zakłada zlokalizowanie dwóch oddziałów dla każdej z grup na parterze budynku. W skład oddziału wchodzić będą: sala zabaw, sala do spania oraz pomieszczenie sanitarne. Na parterze budynku, przy wejściu głównym będzie szatnia dla dzieci i pomieszczenie na wózki. W części środkowej pomieszczenia techniczne oraz zaplecze kuchenne i pomieszczenia higieniczno-sanitarne do przewijania dzieci oraz socjalne dla pracowników żłobka wraz z węzłem sanitarnym. Przekazywanie dzieci opiekunom. Cały teren żłobka będzie wygrodzony. Przy budynku zakłada się stworzenie placu rekreacji zewnętrznej (plac zabaw). Proponowany układ pomieszczeń zgodnie z załącznikiem nr 2 do opisu. Higiena Z sali zabaw dla dzieci będzie zapewniony bezpośredni dostęp do węzła higieniczno-sanitarnego. W pomieszczeniu sanitarnym dla dzieci z oddziału I i II należy uwzględnić umywalkę dla dzieci, miskę ustępową dla dzieci, brodzik, miejsce na nocniki, zlew do mycia nocników oraz szafę na materiały higieniczne i szafę na nocniki. Przy pomieszczeniach dla personelu należy przewidzieć również WC z umywalką. Żywienie W żłobku winno być zapewnione żywienie dzieci. Posiłki główne (śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek) dostarczane mają być w całości przez firmę cateringową wyspecjalizowaną w przygotowywaniu posiłków dla dzieci. W pomieszczeniu zaplecza kuchennego nastąpi podział posiłku na porcje i ułożenie na talerzykach będących na wyposażeniu żłobka. Spożywanie posiłków nastąpi w wyzna-czonym miejscu na sali. Po spożyciu posiłków, brudne naczynia i sztućce oraz resztki jedzenia będą zwo-żone wózkiem do pomieszczenia do pomieszczenia zmywalni. Po umyciu i wyparzeniu czyste naczynia mają być składowane w szafie przelotowej możliwością pobrania z pomieszczeń zaplecza kuchennego. Należy przewidzieć wydzielenie części pomieszczenia do przygotowania mleka dla dzieci (kuchnia mleczna). W zależności od indywidualnych potrzeb dzieci oraz deklaracji rodziców będzie to mleko matki lub mleko w proszku. Każde dziecko będzie miało zapewniony odrębny opisany pojemnik na mleko. WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Na podstawie art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający adekwatnie do przedmiotu zamówienia zapewnia dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych, i z uwzględnieniem tych wymagań sporządza opis niniejszego przedmiotu zamówienia. Niniejszy przedmiot zamówienia nie obejmuje zakresu robót ingerujących bezpośrednio w dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, a także nie stawia takich wymogów szczególnych, ponad normy ogólne i te opisane w SIWZ. Realizacja przedmiotu zamówienia nie stawia barier lub jakichkolwiek utrudnień w tym obszarze przestrzeni publicznej. Adekwatne odniesienie powyższego wymogu co do zakresu planowanych do realizacji prac projektowych w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia musi być uwzględnione w tejże dokumentacji sporządzonej przez wykonawcę - w zakresie wymaganym przepisami prawa – adekwatnie do realizowanego zakresu zamówienia (m.in. ciągi komunikacyjne, dostępność dla osób poruszających się na wózkach, podjazd dla osób na wózkach, inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych itp.). W pozostałym zakresie wymóg ten, odnosząc się do zakresu przedmiotu zamówienia nie ma zastosowania. Uwzględniając adekwatne odniesienie do przedmiotu zamówienia, w pozostałym zakresie dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych w zakresie cech materiałów, produktu lub usługi odpowiadającym przedmiotowi zamówienia nie występują warunki szczególne, poza opisami zawartymi w przepisach, normach, i SIWZ. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. IV. WYMOGI SZCZEGÓŁOWE STAWIANE WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Uwzględnione i opisane w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych elementów, powinny być zgodne z normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 2. Materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa dopuszczające je do użytkowania, certyfikaty i atesty, wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 3. Zamawiający wymaga aby dokumentacja projektowa przygotowana została w zgodzie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności uwzględniając wymogi art. 29 - 33 u.p.z.p. 4. Wykonawca w zakresie potwierdzenia wymogu wskazanego w punkcie 3 złoży wraz z przekazywanym przedmiotem zamówienia oświadczenie o spełnieniu wymogów u.p.z.p. 5. W przypadku stwierdzenia w wykonanym przedmiocie zamówienia naruszenia zapisów u.p.z.p. lub innych wymogów określonych przepisami prawa, normami oraz sztuką budowlaną, wykonawca będzie ponosił w tym zakresie pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego i podmiotów trzecich. 6. Wykonawca na bieżąco winien informować Zamawiającego o przebiegu wykonywanych prac projektowych. 7. Zamawiający wymaga uczestnictwa przedstawicieli wykonawcy w radach projektowych organizowanych w siedzibie Zamawiającego, nie rzadziej niż raz w tygodniu w całym okresie trwania umowy. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu rad projektowych. Powyższa zmiana nie wymaga zmiany umowy. Wykonawca zapewni niezbędny udział w naradach projektantów lub innych osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Koszt udziału wykonawcy w radach projektowych zawiera się w wynagrodzeniu ryczałtowym określonym w umowie i nie będzie podlegał odrębnej zapłacie. 8. Zamawiający może wymagać sporządzania przez wykonawcę okresowych raportów z postępu prac projektowych, w cyklu, zakresie i formie ustalonej z Zamawiającym. Zamawiający wymaga sporządzenia raportu z prac projektowych co najmniej raz w trakcie trwania umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić harmonogram przygotowywania i składania raportów okresowych. Powyższa zmiana nie stanowi zmiany umowy. 9. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia: a) uzyska i dokona aktualizacji mapy do celów projektowych w zakresie potrzebnym do realizacji całego przedmiotu zamówienia, b) uzyska wypisy z rejestru gruntów w zakresie potrzebnym do realizacji przedmiotu zamówienia, c) uzyska i dokona wszelkich uzgodnień branżowych z wszystkimi gestorami sieci i urządzeń naziemnych i podziemnych występujących w granicach opracowania oraz w obszarze oddziaływania na zakres przedmiotu zamówienia – w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego wykonania, d) uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, warunki, decyzje, opinie, pozwolenia, zgody wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, e) wykona inwentaryzację istniejących obiektów oraz zagospodarowania terenu i uzbrojenia, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykona przedmiotu umowy, f) wykonana projekt zagospodarowania terenu, g) wykona audyt energetyczny w ramach projektu wykonawczego, h) wykona kompletne projekty wykonawcze w podziale na poszczególne branże, i) uzyska prawomocne pozwolenie na budowę lub złoży zgłoszenie wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę – przyjęte bez protestu przez właściwy organ; Zamawiający dopuszcza uzyskanie więcej niż jednego pozwolenia na budowę lub złożenie więcej niż jednego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę – zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającym etapizacją prac, j) wykona wszelkie niezbędne opracowania wynikające z obowiązujących przepisów prawa konieczne do wykonania i ukończenia przedmiotu umowy, k) wykona kosztorys inwestorski (zbiorcze, uproszczone oraz szczegółowe w podziale na poszczególne grupy robót i branże) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, l) wykona przedmiar robót w podziale na poszczególne grupy robót i branże, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ł) opracuje propozycję harmonogramu rzeczowo-finansowego, m) opracuje informację BIOZ, n) wykona specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o) będzie pełnił nadzór autorski, w tym na wniosek Zamawiającego będzie uczestniczył w radach budowy, p) będzie udzielał odpowiedzi na pytania wykonawców robót budowlanych w procedurach przetargowych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej objętej niniejszym zamówieniem; wykonawca niniejszego przedmiotu zamówienia będzie udzielał każdorazowo odpowiedzi na przesłane mu zapytania w ciągu dwóch dni od daty ich otrzymania w wersji elektronicznej, potwierdzonej następnie pisemnie, 10. Przed ostatecznym złożeniem dokumentacji projektowej do stosownego organu w celu dokonania zgłoszenia robót lub uzyskania pozwolenia na budowę, wykonawca uzyska pozytywne uzgodnienie Zamawiającego w zakresie opracowania będącego przedmiotem zamówienia. W tym celu wykonawca złoży dokumentację projektową w wersji papierowej, a także na życzenie Zamawiającego w wersji elektronicznej edytowalnej. Zamawiający wymaga aby dokumentacja do uzgodnienia złożona była co najmniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem jej złożenia do właściwego organu i Zamawiającemu. Jeżeli dokumentacja złożona zostanie w terminie krótszym, wykonawca nie będzie mógł z tego tytułu dochodzić jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego w związku z jej weryfikacją i uzgodnieniami. 11. Wykonawca niezależnie od wymogu minimalnego opisanego do wykazania potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, stawianych w SIWZ w zakresie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia winien jest w ramach wynagrodzenia ryczałtowego bez domagania się wynagrodzenia dodatkowego, zapewnić niezbędny personel, specjalistów, kosztorysantów, rzeczoznawców, projektantów, sprawdzających i innych osób, posiadających stosowne uprawnienia budowlane jeżeli są wymagane obowiązującymi przepisami prawa – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującym na dzień uzyskiwania pozwolenia na budowę lub dokonywania zgłoszenia robót stanem prawnym. 12. Wykonawca będzie występował jako pełnomocnik Zamawiającego w zakresie uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, warunków, decyzji itp. wyłącznie w przedmiocie realizacji niniejszego zamówienia. Wykonawca nie będzie mógł zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego oraz składać oświadczeń o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Udzielone Wykonawcy pełnomocnictwo nie zwalania go od obowiązku informowania Zamawiającego o planowanych do podjęcia czynnościach w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej i udzielonego pełnomocnictwa. 13. Przy projektowaniu poszczególnych rozwiązań technicznych i technologicznych, wykonawca uwzględni aspekty ekonomiczne pozwalające na minimalizowanie kosztów budowy i przyszłej eksploatacji obiektów, instalacji i urządzeń. V. WYKAZ I FORMA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW. 1. Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację będąca przedmiotem zamówienia w następującym zakresie: Wersja papierowa: • Projekt budowlany - 5 egzemplarzy, • Projekty wykonawcze - 3 egzemplarze, • Kosztorys inwestorski - 3 egzemplarze, • Przedmiar robót - 3 egzemplarze, • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egzemplarze, • Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 3 egzemplarze, Wersja elektroniczna: - komplet wszystkich dokumentów na płycie CD/DVD (w tym formularz kosztorysu ofertowego wykonany wg ustalonego wzoru z zamawiającym) - 3 egzemplarze. 2. W ramach pięciu egzemplarzy projektu budowlanego mieszczą się egzemplarze składane do organu wydającego pozwolenie na budowę lub przyjmującego zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. 3. Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją papierową. Zamawiający wymaga wersji elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej. 4. Całość przedmiotu zamówienia utrwalona na CD/DVD oraz złożona w wersji papierowej w segregatorach lub teczkach winna być starannie posegregowana i opisana w podziale na poszczególne części opracowania, jego tomy i egzemplarze. Wykonawca przygotuje szczegółowy spis dokumentacji w formie protokołu przekazania. 5. Wykonawca zobowiązuje się na wezwanie Zamawiającego do nieodpłatnego wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót w okresie do 3 lat od daty spisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej. Zamawiający zastrzega, że aktualizacja dotyczyć może zarówno przeszacowania kosztów robót budowlanych jak również wydzielenia etapu / zakresu robót w stosunku do całości opracowania. 6. Zgodnie z art. 29 u.p.z.p, przedmiot zamówienia należy opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZAŁĄCZNIKI. 1. Wykonawca w ryczałtowej cenie oferty winien jest uwzględnić wszelkie koszty i czynności pozwalające na prawidłowe wykonanie i ukończenie przedmiotu umowy, wraz z wszelkimi opłatami, podatkami i innymi wydatkami niezbędnymi do prawidłowego wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia. Uznaje się, że wszelkie czynności opisane w SIWZ i umowie winny zostać wycenione w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. 2. Jeżeli w skutek obowiązujących procedur i postanowień prawa, jakiekolwiek koszty wskazane w pkt 1 zostaną naliczone przez określone podmioty lub organy bezpośrednio na Zamawiającego, ten przeniesie je na wykonawcę na podstawie noty obciążeniowej. W przypadku braku jej zapłaty we wskazanym terminie, Zamawiający dokona jej potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy bez jego protestu. 3. Integralna częścią niniejszego opisu zamówienia jest: • załącznik nr 1 – lokalizacja obiektu - ortofotomapa, • załącznik nr 2 – inwentaryzacja • załącznik nr 3- dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego budynku • załącznik nr 4- propozycja układu pomieszczeń. 4.Zamawiający z uwagi na specyfikę zamówienia nie wskazuje czynności które mają być wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy ( t.j. Dz.U.2014.1502 z późn. zm). 5. Na podstawie art. 29 ust.5 oraz art.30 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający adekwatnie do przedmiotu zamówienia zapewnia dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych i z uwzględnieniem tych wymagań sporządza opis przedmiotu zamówienia . Adekwatne odniesienie powyższego wymogu co do zakresu robót planowanych do realizacji wskutek prac projektowych realizowanych w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia należy uwzględnić i szczegółowo przewidzieć na etapie prac projektowych – adekwatnie do realizowanego zakresu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71242000-6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach