Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa dróg gminnych ul. Sołecka i Kolejowa w Ciścu oraz ul. Parkowa i Przemysłowa w Węgierskiej Górce.

Gmina Węgierska Górka ogłasza przetarg

 • Adres: 34-350 Węgierska Górka, Zielona
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 338609742 , fax. 338609741
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Węgierska Górka
  Zielona 43
  34-350 Węgierska Górka, woj. śląskie
  tel. 338609742, fax. 338609741
  REGON: 072182746
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa dróg gminnych ul. Sołecka i Kolejowa w Ciścu oraz ul. Parkowa i Przemysłowa w Węgierskiej Górce.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa dróg gminnych ul. Sołecka i Kolejowa w Ciścu oraz ul. Parkowa i Przemysłowa w Węgierskiej Górce. 1a) ul. Sołecka w m. Cisiec o długości 186 mb w km od 0+000 do km 0+460 1b) ul. Kolejowa w Ciścu o długości 431 mb w km od 0+000 do km 0+460 1d) ul. Parkowa w Węgierskiej Górce o długości 582 mb w km od 0+000 do km 0+585 1e) ) ul. Przemysłowa w Węgierskiej Górce o długości 396 mb w km od 0+000 do km 0+400 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Programie Funkcjonalno Użytkowym stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji UWAGA : dotyczy: ul. Kolejowej w Ciścu Place postojowe zlokalizowane na działkach 9117/1 i 9324/2 (oznaczone na mapie kolorem zielonym są to place postojowe opisane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym należy wycenić je w odrębnej pozycji zgodnie ze wzorem oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy złotych.00/100) 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce 268131 0005 0000 0215 2000 0040 Kserokopię dowodu wpłaty wadium (polecenie przelewu) należy dołączyć do oferty. 5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Kasa Urzędu Gminy , ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 7.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunki bankowym. 8.Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 46 ust. 1, ust. 1a i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych 9.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art.46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zastanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1, pełnomocnictw nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: -odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, -nie wniósł wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy, -zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach