Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie transportu posiłków i produktów żywnościowych z kuchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 na oddziały szpitalne przy ul. PCK 7.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny ogłasza przetarg

 • Adres: 42200 Częstochowa, ul. Bialska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 673 753 , fax. 343 651 756
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny
  ul. Bialska 104
  42200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 343 673 753, fax. 343 651 756
  REGON: 128105300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie transportu posiłków i produktów żywnościowych z kuchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 na oddziały szpitalne przy ul. PCK 7.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  § 3.Opis przedmiotu zamówienia. 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu posiłków i produktów żywnościowych z kuchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 na oddziały szpitalne przy ul. PCK 7. 2.Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia zostały zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącej Załącznik Nr 5 do SIWZ. 3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5.Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie prowadził dialogu technicznego. § 4.Termin wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach