Przetargi.pl
Obsługa notarialna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w roku 2017

Województwo Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 40-037 Katowice, ul. Ligonia
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 207 85 70 , fax. 32 20786 18
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Śląskie
  ul. Ligonia 46
  40-037 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 207 85 70, fax. 32 20786 18
  REGON: 27628463800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa notarialna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w roku 2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa notarialna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w roku 2017 obejmująca wykonanie czynności notarialnych: 1) Sporządzenie aktów notarialnych i projektów aktów notarialnych dokumentujących umowy, pełnomocnictwa, ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych, inne jednostronne oświadczenia oraz inne czynności prawne dokonywane na podstawie istniejących przepisów prawa; 2) Sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu - Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 237 z późn. zm.); 3) Poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem; 4) Poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną; 5) Poświadczanie własnoręczności podpisu na pełnomocnictwach i innych dokumentach; 6) Poświadczenie daty okazania dokumentu; 7) Inne czynności niż wymienione w pkt 1) – 6) w związku z § 16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej; 8) Dokonanie czynności notarialnej poza Kancelarią Notarialną, za każdą godzinę, w porze dziennej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających ze specyfiki stawających do czynności notarialnych stron, miejscem świadczenia usług będzie siedziba Zamawiającego za wynagrodzeniem zwiększonym o kwotę określoną w § 4 ust. 7 umowy; 2. Miejscem świadczenia usług jest Miasto Katowice, z zastrzeżeniem pkt 3. 3. W przypadku zmiany przez Wykonawcę miejsca świadczenia usług, poza granice Miasta Katowice, w szczególności w przypadku zmiany siedziby Kancelarii Notarialnej, lub w przypadku gdy Kancelaria Notarialna znajduje się poza Miastem Katowice, usługi będą świadczone w siedzibie Zamawiającego, bez pobierania z tego tytułu wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 7 umowy. 4. Miejsce świadczenia usług winno spełniać wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 5. Przedmiot umowy będzie wykonywany w zależności od potrzeb i zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na podstawie zleceń wystawionych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik do umowy. 6. Orientacyjną liczbę zleceń Zamawiający określa na 15 z możliwością ich zmniejszenia lub zwiększenia w zależności od potrzeb Zamawiającego. 7. Dokonanie przez Wykonawcę czynności notarialnej, określonej w zleceniu, następować będzie każdorazowo w terminie uzgodnionym przez strony. 8. Zamawiający zobowiązuje się dostarczać Wykonawcy wszelkie dokumenty będące w jego posiadaniu, niezbędne do dokonania czynności notarialnej. 9. Czynności notarialne wykonywane będą zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1796 z późn. zm.). 10. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części lub całości zamówienia innej osobie z zastrzeżeniem art. 21 ustawy – Prawo o notariacie. 11. Wykonawca musi posiadać ważne obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej notariuszy za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej notariuszy (Dz.U. 2003, nr 218, poz. 2148). 12. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79130000-4

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną