Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej DN 110 w ul. Bocianiej w Myszkowie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 42300 Myszków, ul. Okrzei
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3133710 w. 15 , fax. 343 132 011
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  ul. Okrzei 140
  42300 Myszków, woj. śląskie
  tel. 034 3133710 w. 15, fax. 343 132 011
  REGON: 15151458400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej DN 110 w ul. Bocianiej w Myszkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie sieci wodociągowej PE 100 SDR 11 PN 16 typu RC DN 110 o długości 375,5 m. Wodociąg zostanie włączony do istniejącej sieci wodociągowej DN 160 PVC (ul. Słowackiego), a zakończony hydrantem (H3). Cel i zakres opracowania: Opracowanie obejmuje swym zakresem budowę odcinka wodociągu DN 110 PE 100 SDR 11 PN 16typu RC od skrzyżowania z ul. Słowackiego do wysokości rowu melioracyjnego przy skrzyżowaniu z ul. Nowowiejską.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w kwocie 10000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach