Przetargi.pl
USŁUGA ŚWIADCZENIA DZIAŁAŃ AKTYWIZACYJNYCH DLA 30 OSÓB BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA Z USTALONYM II PROFILEM POMOCY – ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RACIBORZU

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu ogłasza przetarg

 • Adres: 47400 Racibórz, ul. Klasztorna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 415 45 50 , fax. 0-32 414 04 98
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
  ul. Klasztorna 6
  47400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 0-32 415 45 50, fax. 0-32 414 04 98
  REGON: 27671612100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA ŚWIADCZENIA DZIAŁAŃ AKTYWIZACYJNYCH DLA 30 OSÓB BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA Z USTALONYM II PROFILEM POMOCY – ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RACIBORZU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa doprowadzenia 30 uczestników skierowanych przez Zamawiającego, do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych, stanowiących odpowiednią pracę, przez okres co najmniej 6 miesięcy, zgodnie z art. 61b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 645 późn. zm.). Doprowadzenie do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej nastąpi nie później niż z dniem 1 czerwca 2017 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony został w Rozdziale II niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79611000-0

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach