Przetargi.pl
"Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Tężni solankowej oraz Ogrodu sensorycznego na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach"

Zakład Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 40-523 Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 515 186 , fax. 322 515 081
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zieleni Miejskiej
  ul. Tadeusza Kościuszki 138
  40-523 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 515 186, fax. 322 515 081
  REGON: 35457111011220
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zzmkce.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Tężni solankowej oraz Ogrodu sensorycznego na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Tężni solankowej oraz Ogrodu sensorycznego na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach" obejmująca opracowanie wielobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem dokumentu właściwego organu administracji architektoniczno - budowlanej, warunkującego możliwość przystąpienia do robót budowlanych objętych Projektem. 2. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana dla dwóch zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego tj.: 1) zadania inwestycyjnego pn.: „Tężnia solankowa na Tysiącleciu” zwanego również w dalszej części niniejszej specyfikacji PROJEKTEM "A", 2) zadania inwestycyjnego pn.: „Ogród sensoryczny ze skwerem na zaniedbanych zaroślach w centrum osiedla przy ul. Tysiąclecie” zwanego również w dalszej części niniejszej specyfikacji PROJEKTEM "B". Dokumentacja projektowa zostanie opracowana oddzielnie dla każdego PROJEKTU.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71242000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach