Przetargi.pl
Opracowanie analizy widokowej budowy mostu dla pieszych na rzece Sole na podstawie Studium wykonalności technicznej i finansowej

Miasto Oświęcim ogłasza przetarg

 • Adres: 32-600 Oświęcim, ul.Zaborska 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8429311,8429311 , fax. 033 8429199
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Oświęcim
  ul.Zaborska 2 2
  32-600 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 033 8429311,8429311, fax. 033 8429199
  REGON: 00052640000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie analizy widokowej budowy mostu dla pieszych na rzece Sole na podstawie Studium wykonalności technicznej i finansowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Celem opracowania jest precyzyjne wskazanie położenia mostu oraz uzyskanie akceptacji dla przyjętej lokalizacji. Powodem, dla którego realizuje się przedmiotową analizę widokową jest fakt, że umiejscowienie kładki wskazane w Studium wykonalności technicznej i finansowej budzi obawę o negatywny wpływ obiektu na sąsiadujący z nim teren Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu, który wpisany jest na listę Dziedzictwa Światowego UNESCO i chroniony na mocy ustawy w polskim prawodawstwie. Zgłaszane uwagi podczas wstępnych konsultacji w powyższej sprawie dotyczą w szczególności: a) zakłócenia perspektywy widokowej z kierunku osi zwiedzania Miejsca Pamięci Auschwitz I tj: Bramy głównej z napisem Arbeit Macht Frei; Placu Apelowego; Ściany Śmierci przy bloku nr 11, b) bezpieczeństwa odwiedzających teren byłego Obozu Zagłady Auschwitz I. Analiza widokowa powinna posiadać formułę prezentacji multimedialnej i zawierać obowiązkowo perspektywę widokową z kierunku trzech głównych osi zwiedzania terenu Państwowego Muzeum Auschwitz I, określonych w pkcie 3a niniejszego rozdziału. Analiza widokowa ma być skuteczna tzn. zawierać tyle propozycji rozwiązań, ile będzie niezbędnych do przyjęcia ostatecznego wariantu położenia mostu, możliwego do zaakceptowania, który stanie się podstawą dla opracowania projektu budowlanego. Poszczególne symulacje lokalizacji obiektu mają obrazować widok mostu z perspektywy terenu Państwowego Muzeum Auschwitz I oraz prezentować teren państwowego Muzeum Auschwitz I z miejsca proponowanego usytuowania mostu. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie analizy widokowej mostu na rzece Sole na podstawie opracowanego w 2013 roku Studium wykonalności technicznej i finansowej stanowiącego załącznik do specyfikacji. Opracowanie analizy widokowej wraz z opisami i wizualizacjami w wybranej przez projektanta formie winno zostać sporządzone w 4-ech egzemplarzach wraz z wersją cyfrową. Położenie kładki ma być zgodne z obowiązującymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) miasta Oświęcim: uchwała nr XV24311 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu, obejmującego teren Pomnika Zakłady, na którego obszarze położony jest Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu wraz z jego strefą ochronną ustaloną Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1999 r.; uchwała nr XLIII80013 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie Kamieniec. Ostateczną lokalizację mostu należy określić wg kilometrażu rzeki Soły.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 180 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.oswiecim.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach