Przetargi.pl
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Rabka-Zdrój w 2014 r.

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 2676440, 2677178
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
  ul. Parkowa 2 2
  34-700 Rabka-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 18 2676440, 2677178
  REGON: 00052916600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rabka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Rabka-Zdrój w 2014 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Rabka-Zdrój. 1. Zakres prac realizowanych w ramach zamówienia obejmuje: 1) Wyłapywanie zwierząt przy pomocy urządzeń i środków nie stwarzających zagrożenia dla życia, zdrowia - również przy pomocy środków farmakologicznych, broni pneumatycznej, itp. jeżeli zajdzie taka potrzeba. 2) Transport zwierząt z zastosowaniem środków do przewozu zwierząt spełniających warunki określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 856); 3) Zapewnienie bezterminowej opieki weterynaryjno - sanitarnej zwierzętom w legalnym schronisku dla bezdomnych zwierząt rozumianej w szczególności, jako: - zapewnienie pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego zmianę pozycji ciała. Pomieszczenia te muszą spełniać wszelkie standardy budowlane i sanitarno-epidemiologiczne, być utrzymane na bieżąco we właściwym stanie porządkowym i sanitarnym, - zapewnienie wyżywienia zwierząt, - zapewnienie stałego dostępu do wody zdatnej do picia, - objęcie przyjętych zwierząt 14 dniową kwarantanną, - odrobaczenie i szczepienie oraz leczenie zwierząt, - wykonywanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt doprowadzonych do schroniska. - wykonywanie zabiegów eutanazji zwierząt w uzasadnionych przypadkach. Każdy zabieg eutanazji musi być udokumentowany przez lekarza weterynarii, - całodobową gotowości do podjęcia interwencji dotyczącej, wyłapania bezdomnego zwierzęcia. Wyłapanie zwierzęcia i przewiezienie do schroniska nastąpi w czasie do 6 godzin od momentu przyjęcia przez Wykonawcę zgłoszenia od pracownika Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju lub Straży Miejskiej w Rabce-Zdroju. Zgłoszenia będą przekazywane telefonicznie, w tym celu Wykonawca udostępni numer telefonu kontaktowego. 4) Prowadzenie działalność adopcyjnej. Działania związane z adopcją mogą zostać podjęte po upływie 14 - dniowego okresu karencji liczonego od dnia przyjęcia zwierzęcia do schroniska. 5) Prowadzenie rejestrów: zwierząt doprowadzonych do schroniska z opisem wyglądu umożliwiającym ich jednoznaczną identyfikację, zwierząt wydanych nowym właścicielom z danymi odbierającej osoby i opisem zwierzęcia, przeprowadzonych kontroli, wykonywanych zabiegów weterynaryjnych (w tym w szczególności zabiegów eutanazji zwierząt udokumentowanych przez lekarza weterynarii). 6) Elektroniczne oznakowanie zwierząt przyjętych do schroniska. 2. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było zgodnie z: - ustawą z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856), - ustawą z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 213 poz. 1342 z późn. zm.), - rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116 poz. 753). - rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. 2004 nr 158 poz. 1657).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983800000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rabka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach