Przetargi.pl
Wykonanie medali na imprezy sportowe. sprawa numer: NZ.273.9.2014.RZA

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 10
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-12 616-64-40 , fax. 0-12 616-64-00
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
  ul. Walerego Sławka 10 10
  30-633 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 0-12 616-64-40, fax. 0-12 616-64-00
  REGON: 12077665000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zis.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie medali na imprezy sportowe. sprawa numer: NZ.273.9.2014.RZA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 18.000 sztuk medali na imprezy sportowe. Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączonym zakresem rzeczowym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 1) Wymagany okres gwarancji: 12 miesięcy. 2) W przypadku wystąpienia w załącznikach do SIWZ nazwy producenta - produkty można zastąpić równoważnymi. 3) Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego - Kraków, ul. Walerego Sławka 10.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 185122003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zis.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach