Przetargi.pl
Projekt zabezpieczenia Smoczej Jamy w zespole Wzgórza Wawelskiego wraz z nadzorami - nr sprawy VII/ZKnW/16.

Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki ogłasza przetarg

 • Adres: 31-001 Kraków, Wawel 5
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4225155 , fax. 012 4215177
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki
  Wawel 5 5
  31-001 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4225155, fax. 012 4215177
  REGON: 00027600900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: nie dotyczy
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Projekt zabezpieczenia Smoczej Jamy w zespole Wzgórza Wawelskiego wraz z nadzorami - nr sprawy VII/ZKnW/16.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie wielobranżowej dokumentacji zabezpieczenia jaskini Smocza Jama i jej otoczenia w zespole Wzgórza Wawelskiego. 1. Zamawiający wymaga: Opracowania dokumentacji projektowo-konserwatorskiej pn. Projekt kompleksowego zabezpieczenia jaskini Smocza Jama i jej otoczenia w zespole Wzgórza Wawelskiego, Wawel 5; A-7, zgodnie z Projektem Badawczym pn. Ocena stanu konstrukcji zabezpieczających i stateczności górotworu w aspekcie bezpieczeństwa ruchu turystycznego w Smoczej Jamie - Raport końcowy z 2015 r. opracowanym przez zespół pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Tadeusza Mikosia wraz z tłumaczeniem opracowania badawczego Preserving the heritage of Drago s Den of Wawel opracowanym przez dr Terjego Grontofta oraz zgodnie z opracowaniem pn. Wytyczne konserwatorskie dot.zabezpieczenia Smoczej Jamy w zespole Wzgórza Wawelskiego - wydane w styczniu 2016 r. przez Konserwatora Zabytków Wzgórza Wawelskiego, w podziale na następujące części: Etap I. Dokumentacja uzupełniającej inwentaryzacji, ekspertyz i badań dla elementów budowlanych oraz projekt koncepcyjny wariantowy; 1. uzupełnienie inwentaryzacji obiektu tj. jaskini o inwentaryzację elementów budowlanych, w tym wnętrz oraz otoczenia i elewacji wejść, 2. projekt badań geotechnicznych i badania geotechniczne dla ewentualnych posadowień elementów konstrukcji przebudowywanych, 3.ekspertyza budowlano-konstrukcyjna -uzupełniająca do istniejącego Projektu Badawczego i Raportu sporządzonych w 2015r., określająca stan techniczny wszystkich elementów budowlanych, w tym instalacji, 4. projekt koncepcyjny wariantowy w ilości egzemplarzy: dla punktów 1-3 po 3 egz. w formie papierowej (oprawnej) + 1 egz. cyfrowy na CD lub DVD. Termin złożenia dokumentacji I etapu - punkty 1, 2, 3: 8 tygodni od podpisania umowy, dla punktu 4 po dwa egzemplarze dla każdego wariantu koncepcji; warianty wybrane przez Zamek w formie papierowej + 2 egz. cyfrowe na CD lub DVD. Termin złożenia wariantów koncepcji do uzgodnienia w Zamku Królewskim -pkt 4 w terminie 11 tygodni od daty podpisania umowy, po tym uzgodnieniu złożenie do Konserwatora Zabytków Wzgórza Wawelskiego. Zakończeniem etapu I jest zatwierdzenie konserwatorskie koncepcji przez Konserwatora Zabytków Wzgórza Wawelskiego. Etap II Projekt budowlany (PB) 5. wielobranżowy projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego, obejmujący branże: projekt techniczny zabezpieczenia górniczego, architektoniczną, konstrukcyjną, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych, w tym okablowania strukturalnego i instalacji niskoprądowych, umożliwiający uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę z kompletem potrzebnych uzgodnień, w tym uprawomocnione pozwolenie konserwatorskie wydane przez Konserwatora Zabytków Wzgórza Wawelskiego w ilości: 6 egz. projektu budowlanego wraz z załącznikami w formie papierowej oprawnej + 1 egz. cyfrowy na CD lub DVD. Termin złożenia dokumentacji II etapu do akceptacji przez Zamawiającego: 7 tygodni od daty zatwierdzenia koncepcji projektowej przez Konserwatora Zabytków Wzgórza Wawelskiego. Zakończeniem etapu II jest akceptacja przez Zamawiającego rodzajów przyjętych rozwiązań w projekcie budowlanym co do funkcji i formy. Etap III Opracowania towarzyszące wielobranżowej dokumentacji: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót z zgrupowaniem rodzajów robót w ramach granic określonych Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych dla całości; harmonogram robót dla całości w ujęciu umożliwiającym uproszczenie do formatu wymaganego przy sporządzaniu studium wykonalności do projektu unijnego tj. zadania, ewentualnie etapy w ujęciu kwartalnym finansowo - rzeczowym; przedmiary i kosztorysy inwestorskie dla całości w aktualnym poziomie cen i kodami CPV z nawiązaniem do numeracji z ST jw.; w ilości egzemplarzy: 3 egz. kosztorysu inwestorskiego w formie szczegółowej z przedmiarami, 3 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 2 egz. harmonogramu robót dla całości zadania oraz wersja elektroniczna na CD lub DVD. Termin złożenia opracowań towarzyszących -10.05.2017 r. Dodatkowe wymagania dla wersji elektronicznej: pliki w formatach użytych w opracowaniu a rysunki budowlane w formacie CAD, zdjęcia w formacie JPG; format kosztorysów kompatybilny z programem do kosztorysowania ZUZIA; harmonogramy w formacie XLS tj. kompatybilnym z programem Excel; całość na nośniku CD lub DVD. Dodatkowo na takim samym nośniku należy powtórzyć zapis całości dokumentacji w formacie PDF. Etap IV uzyskanie na bazie tego opracowania prawomocnego pozwolenia na budowę. Termin przekazania pozwolenia 31.05.2017. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia ma służyć do uzyskania pozwolenia konserwatorskiego, pozwolenia na budowę, wystąpienia o dotację ze środków UE lub podobnych oraz do realizacji prac, zatem musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć - musi zawierać; projekt wykonawczy oraz opracowania przedmiarowe, kosztorys inwestorski i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jako dokumenty niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych wg Prawa zamówień Publicznych. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia ma być zgodna z przepisami Prawa budowlanego i ma spełniać wymagania Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz.462, i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz. U. nr 130 poz. 1389 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072, z późniejszymi zmianami i ma umożliwić realizację zamówienia publicznego na roboty budowlane, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. i ma odpowiadać treści art. 29 ustawy Pzp Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 j.t. z późn. zm., tj.; nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Do opisu przedmiotu zamówienia Projektant musi stosować nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień - CPV. Zamawiający wspólnie z Projektantem rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wykonawcy robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach