Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dźwigu osobowo-towarowego

Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów ogłasza przetarg

 • Adres: 31-148 Kraków, ul. Helclów 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6330828 , fax. 012 6343151
 • Data zamieszczenia: 2016-05-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów
  ul. Helclów 2 2
  31-148 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6330828, fax. 012 6343151
  REGON: 00029317200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpshelclow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dźwigu osobowo-towarowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dźwigu osobowo-towarowego oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń i uzgodnień do wybudowania dźwigu osobowego-towarowego zewnętrznego oraz uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dobudowy dodatkowego dźwigu osobowego i przebudowy istniejącego dźwigu w budynku Domu Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów w Krakowie przy ul. Helclów 2. Szczegółowe warunki i zakres zamówienia określono we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Obszar budowy pod ochroną konserwatorską. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków Krakowa Decyzją Prezydium Rady Narodowej w mieście Krakowie, Wydział Kultury z dnia 17 maja 1968 roku. Budynek znajduje się w strefie objętej ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i został wpisany do rejestru zabytków pod nr .rej. 114. 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) złożenie wniosku o wydanie decyzji ULICP dla zamierzenia polegającego na budowie dwóch wind zewnętrznych, 2) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - wykonawczej oraz złożenie wniosku w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przeprowadzenia prac w zakresie budowy zewnętrznego dźwigu towarowo-osobowego dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Helclów 2. Zamówieniem nie jest objęte zagospodarowanie terenu ponieważ jest to przedmiotem odrębnego zlecenia. Winda ma zostać dobudowana do przewiązki łączącej obiekt zabytkowy A do budynku B. Zarówno przewiązka jak i budynek B powstały pod koniec lat 90 i nie są wpisane do rejestru zabytków lecz mieszczą się na terenie wpisanym do rejestru zabytków , nieruchomość oznaczona jako działka o nr ewid. 116/14 - wykaz zabytków nr A-114. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie będącym w zarządzie trwałym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Helclów 2 w Krakowie. Projektant ma obowiązek ująć w dokumentacji projektowej wszystkie istotne elementy, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania robót budowlanych w oparciu o złożoną dokumentację projektową i zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności wykonawca ma uwzględnić konieczność przełożenia instalacji wewnętrznych i zewnętrznych kolidujących z windą i dodatkowymi wejściami do budynku. Zamawiający przewiduje, że winda i wejścia do budynku z windy będą kolidowały z zewnętrzną, podziemną instalacją elektryczną oraz instalacjami wewnętrznymi: c.o. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ma obowiązek zaprojektowania przebudowy również innych instalacji jeżeli będą one kolidować z dźwigiem osobowo-towarowym lub wejściem do niego. Dźwig osobowo-towarowy ma zapewnić dostęp do budynku z powierzchni terenu na pater i do przyziemia (trzyprzystankowy). Wykonawca ma w miarę możliwości zaprojektować dźwig osobowy, który będzie również służył do dostawy żywności do kuchni z uwzględnieniem zachowania odpowiednich, nie krzyżujących się dróg dostaw. Zamawiający udostępni wykonawcy projekt budowlany, na podstawie którego powstał obiekt, do którego ma zostać dobudowany dźwig towarowo-osobowy dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia przełączki użytkowa 206.0 m2, kubatura przełączki 950 m3, powierzchnia budynku B użytkowa1907.0 m2, kubatura budynku B 11 950 m3. a) Uwaga : Jeżeli nie będzie możliwości dostarczania artykułów spożywczych do kuchni z uwagi na obowiązujące przepisy sanitarno-epidemiologiczne lub nie będzie możliwości łączenia funkcji w dźwigu - towarowym i dla osób niepełnosprawnych - należy zaprojektować dźwig osobowy dwuprzystankowy z poziomu terenu do poziomu parteru. b) Projektowany dźwig powinien zostać zaprojektowany, a w następstwie zrealizowane przy użyciu takich technologii i środków technicznych, aby do minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko. Użyte w projekcie materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą zapewnić niskie koszty eksploatacji i utrzymania przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiającego standardu wykończenia i użytkowania. Przedmiot inwestycji należy zaprojektować i zrealizować zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów. W szczególności projektowane rozwiązania i elementy budowlano - instalacyjne towarzyszące muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań sanitarno - higienicznych i ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrewnych. c) Zamawiający zastrzega, że lokalizacja windy nie może pogorszyć szczelności izolacji na styku szybu windy i konstrukcji budynku. Zamawiający sugeruje zaprojektowanie nie tylko posadowienia szybu do styku konstrukcji a także dodatkowego drenażu na długości ściany z lokalizacją windy gdyby mogło doprowadzić do pogorszenia szczelności. d) Winda dla osób niepełnosprawnych będzie poruszać się w pionie na wysokość poziomu górnej kondygnacji około 1,9 m od poziomu gruntu a następnie do piwnicy. e) Ilość przystanków 3. f) Wejścia do windy: - poziom terenu: ? 0,00 m - parter: około +1,9 m - piwnica: około - 1,35 m g) Projekt ma uwzględniać bezkolizyjny dojazd osobom niepełnosprawnym z istniejącego układu komunikacyjnego do windy. h) Winda musi przejść pozytywnie badania odbiorcze przeprowadzone przez Urząd Dozoru Technicznego a także spełniać wszystkie wymogi użytkowe i eksploatacyjne obiektu. i) Elementy zewnętrzne windy winny odpowiadać wymogom bezpieczeństwa. Forma i architektura szybu windy ma być uzgodniona z właściwymi służbami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. j) Wszelkie roboty adaptacyjne montażu windy winny być zaprojektowane i wykonane bez uszczerbku dla konstrukcji istniejącego budynku z wyłączeniem dodatkowych wejść z windy. k) Wytyczne dotyczące instalacji : - Program nie przewiduje znacznej ingerencji w istniejące instalacje, Demontażowi podlega zestaw grzejników c.o. w pionie przewidzianym na montaż szybu dźwigowego, - Zasilanie windy należy przewidzieć w oparciu o istniejącą instalację elektryczną jako niezależny obwód. Należy przewidzieć wykonanie uziemienia dla windy. l) Wytyczne dotyczące wykończenia : - Elewacje budynku należy naprawić w obrębie montażu szybu nawiązując do istniejącego rozwiązania, - Otwory drzwiowe oraz okienne przystosowane na dostęp do/z kabiny windy należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i wymogami przepisów w tym względzie. 3) Złożenie koncepcji do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie dobudowy w celu uzyskania opinii wskazującej na możliwość dobudowy zewnętrznego dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych dwuprzystankowego z poziomu terenu na parter budynku lub przebudowy istniejącej windy wewnętrznej poprzez dodanie dodatkowego przystanku na poziomie terenu (aktualnie najniższy poziom przystanku dźwigu osobowego to poziom piwnicy) z wykonaniem wejścia z zewnątrz. Zarówno dodatkowy dźwig, jak też dodatkowe wejście do budynku do przebudowanej istniejącej windy dotyczą budynku A wpisanego do rejestru zabytków. Zamawiający udostępni posiadaną dokumentację projektową budynku. Orientacyjna powierzchnia budynku A 16 000 m2, orientacyjna powierzchnia budynku B 1851 m2. 2. Dokumentacja projektowa, o której mowa w rozdziale I pkt 1 ppkt 2 obejmuje w szczególności : 1) Dokumentację przedprojektową, w tym : mapę do celów projektowych, ekspertyzę geotechniczną, ekspertyzę konstrukcyjną określającą możliwość dobudowy szybu windowego, 2) Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub/oraz dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, w zakresie w jakim będzie ono wymagane. Projekt budowlany ma być sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiejw sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) oraz ma zawierać informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 3) Projekty wykonawcze, uzupełniające i uszczegółowiające projekt budowlany w zakresie i stopniu niezbędnym do przygotowania oferty przez wykonawcę robót budowlanych oraz przeprowadzenie tych robót, w tym projekty branżowe. Projekt wykonawczy ma uszczegóławiać dokumentację projektową w sposób pozwalający na bezproblemowe wykonywanie robót budowlanych i nie pozostawiający wątpliwości co do zakresu robót budowlanych oraz ma zawierać informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Do projektu Wykonawca załączy wykaz wszystkich materiałów, urządzeń i wyposażenia, które mają być użyte do realizacji robót budowlanych prowadzonych w oparciu o projekt budowlany oraz w które maja być wyposażone lokale/budynki i które maja wpływ na jakość, trwałość, estetykę, ergonomię lub jest konieczne z uwagi na specyfikę prac/obiektu/sposobu użytkowania. W wykazie tym należy podać markę i model urządzenia/materiału/wyposażenia oraz istotne parametry tych urządzeń/materiałów/wyposażenia z punktu widzenia ww. czynników (np. wymiary, wytrzymałość, klasę ścieralności, grubość itp.). Ponadto w zestawieniu mają bezwzględnie znaleźć się wszystkie materiały, urządzenia i sprzęty wymienione w dokumentacji projektowej, w tym kosztorysach i przedmiarach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dodatkowo, Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie kolorystykę materiałów/sprzętów/urządzeń. Projekt wykonawczy obejmuje również projekt robót ziemnych, w który wykonawca uściśli na podstawie ekspertyzy geotechnicznej warunki prowadzenia robót ziemnych, w tym zabezpieczenie skarp i fundamentów istniejącego budynku, odwodnienie dna wykopu. 4) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierająca szczegółowy opis wymagań niezbędnych do określenia: -standardu, sposobu i jakości wykonania robót, -standardu, jakości i właściwości użytych materiałów , -sposobu odbioru robót i wymogów Zamawiającego przy odbiorze. Specyfikacja techniczna ma uwzględniać wymagania wynikające z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrześnie 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, w szczególności w zakresie wskazanym w §13 i 14 (Dz. U. 2013 poz. 1129). 5) Przedmiary robót zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania, lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych, Przedmiar robót ma uwzględnić wymagania wynikające z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, w szczególności w zakresie podanym w §6 do 10 (Dz. U. Nr 202 z dnia 16 września 2004 r., poz. 2027). 6) Kosztorysy inwestorskie, opracowane na podstawie przedmiarów, o których mowa w pkt. 5. Kosztorysy mają być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r.). 7) Opracowanie dokumentacji podwykonawczej niezbędnej do uzyskania niezbędnych pozwoleń na użytkowanie dobudowanej infrastruktury. Uwaga: 1) wszystkie elementy dokumentacji projektowej mają w sposób szczegółowy opisywać wymogi dotyczące użytych materiałów, bez naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie podawania marek i nazw własnych oraz zapobiec zastosowaniu materiałów niskiej jakości. Opis materiałów nie może ograniczać konkurencji w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności nie może jednoznacznie wskazywać na zastosowanie materiałów konkretnego dostawcy/producenta, 2) w razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest opracować dodatkowe materiały jeżeli będzie tego wymagało osiągnięcie efektu jakim jest dobudowa dźwigu zewnętrznego, w tym w przypadku konieczności uzyskania uzgodnień z rzeczoznawcami z zakresu ochrony pożarowej oraz warunków sanitarnych - uwzględnienia w dokumentacji wprowadzenia w budynkach zmian niezbędnych dla uzyskania akceptacji dokumentacji projektowej przez ww. rzeczoznawców, 3) dokumentacja ma być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć oraz być zgodna m.in. z : a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( DZ. U. 2015 poz. 1422) c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ( DZ. U. z 2004 , Nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, d) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (DZ.U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, e) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. (DZ. U. z 2009r, Nr 124, poz. 1030) w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, f) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015r. ( tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2117) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, g) wszystkimi innymi unormowaniami, zasadami, standardami i przepisami prawnymi których należy przestrzegać przy realizacji tego typu inwestycji, 4) w razie potrzeby, wykonawca zobowiązany jest wykonać niezbędne odkrywki jeżeli będzie to konieczne dla należytego przygotowania dokumentacji projektowej, 5) dokumentacja wykonawcza (projekty wykonawcze, w tym branżowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie i przedmiary) zostanie dostarczona Zamawiającemu w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD - 3 szt.), Wersja elektroniczna zostanie przygotowana zarówno w formie: do odczytu - pliki .pdf oraz w formie do edycji - pliki MS Office oraz .dwg 6) projekt budowlany ma być dostarczony w 2 egzemplarzach wraz z pozwoleniem na budowę lub zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, w zakresie w jakim jest ono wymagane. 3. Wymagane uzgodnienia: Wykonawca złoży wniosek i uzyska decyzję o ULICP i pozwoleniu na budowę. W zakres tego etapu wykonania przedmiotu zamówienia wchodzi również uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, w tym również: a) uzgodnienie dokumentacji projektowej przez rzeczoznawców branżowych, w tym sanitarnego-higienicznego oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz właściwą jednostkę Państwowej Straży Pożarnej oraz stacji epidemiologiczno-sanitarnych o ile z uwagi na zakres robót będzie wymagał uzgodnienia, b) uzyskanie pozwolenia właściwego konserwatora zabytków dla budowy zewnętrznego dźwigu towarowo-osobowego w przybudówce pomiędzy budynkami A i B oraz uzyskanie opinii właściwego konserwatora zabytków dla budowy dźwigu osobowego i przebudowy istniejącego wewnętrznego dźwigu osobowego w budynku A. Uwaga: 1) w razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest uzyskać inne pozwolenia i uzgodnienia jeżeli będzie tego wymagało osiągnięcie efektu jakim jest dobudowa dźwigu towarowo-osobowego. 2) Wykonawca zobowiązany jest reagować na wezwania do usunięcia braków we wszystkich złożonych przez siebie dokumentach w terminach wskazanych w tych wezwaniach. Jeżeli wezwanie dotyczy dokumentów otrzymanych od zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest odebrać od zamawiającego poprawne dokumenty, ale nie odpowiada za opóźnienie w przypadku gdy zamawiający dopuścił się opóźnienia i nie przygotował tych dokumentów w odpowiednim czasie, tj. najpóźniej w dniu wyznaczonym na uzupełnienie braków. 3) Wszelkich niezbędnych uzgodnień dokonuje Wykonawca. 4) Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację przyjętych rozwiązań przez Zamawiającego, złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz przed dokonaniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 4. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych wg dokumentacji wchodzącej w skład przedmiotu zamówienia. 1) Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót prowadzoną na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo - wykonawczej, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, obowiązującymi normami i standardami w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego. 2) Szczegółowy zakres nadzoru określono we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3) Na etapie składania ofert na roboty budowlane, które będą prowadzone w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną przez Wykonawcę, Wykonawca: a) zaopiniuje zaproponowane zamienniki materiałów/urządzeń/sprzętów pod kątem ich zgodności z parametrami określonymi w dokumentacji projektowej. W tym celu otrzyma od zamawiającego wykaz materiałów/urządzeń/sprzętów załączony do oferty na wykonanie robót budowlanych wraz z dokumentami potwierdzającymi parametry tych materiałów/urządzeń/sprzętów. Wykonawca ma obowiązek uzasadnić brak akceptacji zaoferowanych przez wykonawcę robót budowlanych materiałów/urządzeń/sprzętów, b) Wykonawca zobowiązany jest wyjaśniać wątpliwości wykonawców robót budowlanych. Wykonawca powinien posiadać własny egzemplarz dokumentacji projektowej do sprawowania nadzoru autorskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę (nie krócej niż 30 i nie dłużej niż 60 dni liczonych od dnia wydania decyzji o ULICP).
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpshelclow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach