Przetargi.pl
Dostawa samochodu osobowego 9 miejscowego (8+1) fabrycznie nowego z dwoma stanowiskami do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Gminy Lipinki, z jednoczesnym zbyciem dwóch samochodów używanych będących własnością Zamawiającego

Urząd Gminy Lipinki ogłasza przetarg

 • Adres: 38-305 Lipinki, 53
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 013 4477021 w. 3 , fax. 013 4477021 w. 42
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Lipinki
  53 53
  38-305 Lipinki, woj. małopolskie
  tel. 013 4477021 w. 3, fax. 013 4477021 w. 42
  REGON: 00054404200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipinki.iap.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu osobowego 9 miejscowego (8+1) fabrycznie nowego z dwoma stanowiskami do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Gminy Lipinki, z jednoczesnym zbyciem dwóch samochodów używanych będących własnością Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego 9 miejscowego (8+1) fabrycznie nowego z dwoma stanowiskami do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Gminy Lipinki, objętego dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II w obszarze D, z jednoczesnym zbyciem dwóch samochodów używanych, będących własnością zamawiającego. 2. Samochód musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2013 lub 2014 roku, wolny od wad, spełniający warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych wydane przez ustawowo uprawniony organ oraz musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262 ze zm). 3. Wymaga się, aby samochód będący przedmiotem zamówienia charakteryzował się następującymi parametrami: 1) zużycie energii przez pojazd wyznaczone w jeździe mieszanej wynosiło nie więcej niż 335 MJ/100 km, 2) emisja dwutlenku węgla nie była większa niż 240 g/km, 3) samochód spełnia normę EURO 5 pod względem emisji tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów. 4. Samochód powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego na terenie kraju. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą samochodu przekazać: kartę pojazdu, aktualne świadectwo homologacji, książkę gwarancyjną, książkę przeglądów serwisowych, instrukcję obsługi w języku polskim, oraz dwa komplety kluczyków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia winien zostać opisany w Załączniku nr 5 do SIWZ, który stanowił będzie załącznik do formularza ofertowego. Oferowany przez Wykonawcę nowy samochód osobowy musi bezwzględnie spełniać wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji oraz musi być zaopatrzony w dniu odbioru pojazdu w minimum tyle litrów paliwa, które pozwoli na przejechanie co najmniej 50 km oraz zamontowane już koła z odpowiednimi do pory roku oponami (zimowe). Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego. Koszt transportu obciąża Wykonawcę. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby samochód był objęty gwarancją na warunkach określonych w załączniku nr 4 do SIWZ, tj.: - gwarancja mechaniczna na zespoły i podzespoły: mechaniczne, elektryczne i elektroniczne - minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów, - gwarancja na perforację nadwozia - minimum 10 lat 5. W rozliczeniu Wykonawca odbierze dwa używane pojazdy będące własnością Zamawiającego tj.: 1) samochód osobowy SKODA OCTAWIA, numer rejestracyjny KGR 07YT, pojemność silnika 1595 cm3, 75 KW, niskoprężny, benzyna bezołowiowa, rok produkcji - 2008, przebieg wg stanu na dzień 21.01.2014r. - 181.461 km, lift back 5 drzwiowy, barwa: niebieski. Zamawiający zastrzega, że stan licznika używanego pojazdu może ulec zmianie. Samochód będzie eksploatowany przez Zamawiającego do czasu zrealizowania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. Samochód wyceniony przez rzeczoznawcę na kwotę: 18.400 zł. Wykonawca nie może zaoferować ceny za nabycie używanego pojazdu niższej od wyceny rzeczoznawcy. 2) samochód osobowy 9-cio miejscowy OPEL VIVARO, numer rejestracyjny KGR 07XF, pojemność silnika 1995 cm3, 84 KW, wysokoprężny, olej napędowy, rok produkcji - 2008, przebieg wg stanu na dzień 21.01.2014r. - 190.012 km, barwa: szary metalik. Zamawiający zastrzega, że stan licznika używanego pojazdu może ulec zmianie. Samochód będzie eksploatowany przez Zamawiającego do czasu zrealizowania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. Samochód wyceniony przez rzeczoznawcę na kwotę: 42.100 zł. Wykonawca nie może zaoferować ceny za nabycie używanego pojazdu niższej od wyceny rzeczoznawcy. 6. Rozliczenie za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie odrębnych faktur VAT tj.: 1) Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę na kwotę za dostarczenie nowego samochodu zgodnie ze złożoną ofertą. 2) Zamawiający wystawi Wykonawcy 2 faktury na kwoty za nabycie pojazdów używanych zgodnie ze złożoną ofertą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341152008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.malopolska.pl/uglipinki
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach