Przetargi.pl
Opracowanie projektu budowlanego-wykonawczego przebudowy ul. 11 Listopada i ul. Św. Barbary w Oświęcimiu

Miasto Oświęcim ogłasza przetarg

 • Adres: 32-600 Oświęcim, ul.Zaborska 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8429311,8429311 , fax. 033 8429199
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Oświęcim
  ul.Zaborska 2 2
  32-600 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 033 8429311,8429311, fax. 033 8429199
  REGON: 00052640000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie projektu budowlanego-wykonawczego przebudowy ul. 11 Listopada i ul. Św. Barbary w Oświęcimiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. 11 Listopada i Św. Barbary wraz z pętlą autobusową w Oświęcimiu w szczególności: 2.1. opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania terenu inwestycji na nieaktualizowanej mapie zasadniczej - tylko do wglądu i zatwierdzenia przez Zamawiającego - w 1-nym egz. 2.2. opracowanie projektu zagospodarowania terenu - w 6-ciu egz. wykonany na zaktualizowanym podkładzie mapowym w skali 1:500, zawierającego część opisową, część rysunkową z oznaczeniem projektowanych obiektów, granic nieruchomości i z wymiarowaniem projektowanych obiektów wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami. 2.3. opracowanie projektów budowlano - wykonawczych branży: drogowej, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, zawierających część opisową i rysunkową w zakresie niezbędnym do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełnienie szczegółowymi projektami umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez koniecznych dodatkowych opracowań w ilości 6-ciu egz. dla każdej z branż. 2.4. opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem - 4 egz. 2.5. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych przez którą należy rozumieć pracowanie zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości stosowanych materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, użytego sprzętu oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarowych w 3 egz., 2.6. wykonanie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć pracowania zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologiczne ich wykonania z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych - zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz .U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 r.) - w 4 egz. dla całego przedsięwzięcia w rozbiciu dla każdej z branż, 2.7. opracowanie kosztorysów inwestorskich wykonanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r.) - w 2 egz. dla całego przedsięwzięcia w rozbiciu dla każdej z branż, 2.8. sporządzenie wyrysów i wypisów z rejestru gruntu w rozbiciu na: parcele objęte inwestycją, parcele sąsiadujące z inwestycją, 2.9. sporządzenie wniosku i opracowanie wszystkich materiałów niezbędnych do uzyskania w razie potrzeby decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 2.10. sporządzenie dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej dla potrzeb przetargu obejmującej projekty budowlano - wykonawcze wraz z uzgodnieniami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót. 2.11. opracowanie i uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę wraz ze złożeniem w imieniu Zamawiającego wniosku o tą decyzję. 2.12. opracowanie i uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do zgłoszenia do organu administracji budowlanej zamiaru wykonania remontu drogi w granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej wraz ze złożeniem w imieniu Zamawiającego wniosku o tym zamiarze. 2.13. sporządzanie wniosku wraz z załącznikami na wycinkę drzew w razie potrzeby. 2.14. wykonanie innych robót i prac niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 140 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 700,00 zł ( słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100). Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert określonym w rozdz. XII pkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.oswiecim.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach