Przetargi.pl
Opatrunki ,kremy, płyny parafarmaceutyczne i produkty farmaceutyczne do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ogłasza przetarg

 • Adres: 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7792222 , fax. 022 7795838
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy
  ul. Narutowicza 80 80
  05-400 Otwock, woj. mazowieckie
  tel. 022 7792222, fax. 022 7795838
  REGON: 00067671400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.otwock-szpital.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opatrunki ,kremy, płyny parafarmaceutyczne i produkty farmaceutyczne do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa opatrunków oraz kremów, płynów do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn Wspólny słownik zamówień ( CPV) 33.14.11.10-4 /opatrunki / 33.71.15.40-4 /
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411104
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy, tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, wg obowiązujących przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 1.1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz o nie wykluczeniu z art.24, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia: 1) Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia, zawierający tabele cenowe. 2) Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Proponowane produkty farmaceutyczne, kosmetyki dopuszczone do obrotu na podstawie jednego z dokumentów - w załączeniu kopia. - Decyzji Ministra Zdrowia o przedłużeniu ważności wydana w trybie art. 14 ust. 6 ustawy Przepisy wprowadzające , - Pozwolenia Ministra Zdrowia wydanego w procedurze narodowej , - Pozwolenia Ministra Zdrowia wydanego w procedurze wzajemnego uznania , - Pozwolenia wydanego przez Radę lub Komisję Europejską , - Pozwolenia Ministra Zdrowia na import równoległy. - Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu Świadectwa Wpisu do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach prowadzonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Na proponowane opatrunki: Zgłoszenie do rejestru produktów medycznych oferowanego asortymentu wraz z załącznikiem. 3) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw opatrunków , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 3 dostawy o wartości sumarycznej większej lub równej kwocie brutto składanej oferty, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otwock-szpital.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach