Przetargi.pl
Dostawa ośmiu sztuk zwieraków gazowanych (Protector Cell) do radaru Marconi S511H

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza przetarg

 • Adres: 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5745000 , fax. 022 5746359
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
  ul. Wieżowa 8 8
  02-147 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5745000, fax. 022 5746359
  REGON: 14088677100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pansa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ośmiu sztuk zwieraków gazowanych (Protector Cell) do radaru Marconi S511H
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa ośmiu sztuk zwieraków gazowanych (Protector Cell) do radaru Marconi S511H
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 323521006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunek nr 1 - Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a w szczególności: a) przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, b) przedstawi oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy. 2. Warunek nr 2 - Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności: a) przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy. 3. Warunek nr 3 - Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności: a) przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy. 4. Warunek nr 4 - Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, a w szczególności: a) przedstawi oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców składających wspólną ofertę: a) spełnianie warunków nr 1 - 3 oceniane będzie łącznie, b) spełnianie warunku nr 4 oceniane będzie dla każdego Wykonawcy z osobna. 6. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty. 7. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły: spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony z datą nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokumenty składa każdy z Wykonawców. II. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy - druk - opracowany wg druku dołączonego do SIWZ - załącznik nr 4. III. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy - druk - opracowany wg druku dołączonego do SIWZ - załącznik nr 5. UWAGI! 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. I składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. 2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pansa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach