Przetargi.pl
odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Chorzele - sezon zimowy 2012-2013.

Gmina Chorzele ogłasza przetarg

 • Adres: 06-330 Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 29 7515161 , fax. 29 7515686
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chorzele
  ul. Stanisława Komosińskiego 1 1
  06-330 Chorzele, woj. mazowieckie
  tel. 29 7515161, fax. 29 7515686
  REGON: 55066788200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminachorzele.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Chorzele - sezon zimowy 2012-2013.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przedmiotem zamówienia jest usługa odśnieżania dróg gminnych w okresie zimy 2012-2013 na terenie gminy Chorzele, pow. przasnyski, woj. mazowieckie. Przy wykonywaniu usługi wymaga się zachowania następującego standardu: - minimalną szerokość odśnieżania: jezdnia oraz pobocze i zatoczki do mijania w odległości nie mniejszej niż 500 metrów jedna od drugiej. - drogi winny być odśnieżane na bieżąco w trakcie opadów, tak aby na nawierzchni nie zalegała większa warstwa śniegu niż 3 cm. - po ustaniu opadów nawierzchnie wszystkich dróg mają być oczyszczone ze śniegu w nieprzekraczalnym czasie 8 godzin; - sprzęt przeznaczony do odśnieżania musi mieć wszelkie uzgodnienia dopuszczające do użytku po drogach publicznych. Zakresem świadczonej usługi objętych będzie 41 sołectw: Część I : obejmuje odśnieżanie dróg następujących wsi: Zaręby, Krukowo, Binduga, Łaz, Poścień Wieś, Poścień Zamion, - o szacunkowej długości 32 km; Część II : obejmuje odśnieżanie dróg następujących wsi: Rzodkiewnica, Nowa Wieś Zarębska, Rawki, Wierzchowizna - o szacunkowej długości 33 km; Część III : obejmuje odśnieżanie dróg następujących wsi: Opaleniec (wraz ze Stacją PKP Chorzele), Mącice, Budki, Raszujka, Pruskołęka, - o szacunkowej długości 35 km; Część IV : obejmuje odśnieżanie dróg następujących wsi: Bagienice, Duczymin, Dzierzęga Nadbory, Kwiatkowo, Rembielin, Lipowiec, Czaplice Wielkie, Rycice, Krzynowłoga Wielka, Brzeski Kołaki, Przysowy - o szacunkowej długości 46 km; Część V : obejmuje odśnieżanie dróg następujących wsi: Gadomiec Chrzczany, Gadomiec Miłocięta, Bogdany Wielkie, Dąbrowa, Dąbrówka Ostrowska, Bugzy Płoskie, Liwki, Niskie Wielkie, Nowa Wieś, Stara Wieś, Wasiły Zygny, Wólka Zdziwójska, Zdziwój Nowy, Zdziwój Stary, Jedlinka - o szacunkowej długości 45 km; Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminachorzele.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach