Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych placówki Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 9 przy ul. J.Paska 10 w Warszawie.

Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 00-542 Warszawa, ul. Mokotowska 55
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6969015 , fax. 022 6213045
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy
  ul. Mokotowska 55 55
  00-542 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6969015, fax. 022 6213045
  REGON: 01575286600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mbfo.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych placówki Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 9 przy ul. J.Paska 10 w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i comiesięczne dostawy oleju opałowego lekkiego wg minimalnego zapotrzebowania w okresie od 1 stycznia 2013r. do 20 grudnia 2013r. Prognozowana ilość oleju jaką może Zamawiający zakupić w tym okresie wynosi 49 000 litrów. Faktyczna ilość zamawianego oleju może ulec zmniejszeniu wedle zapotrzebowania Zamawiającego. L.p. Oznaczenie wielkości Jednostki Wymagania wg normy 1 Gęstość w temp. 150 C kg/m3 max 860 2 Wartość opałowa MJ/kg min. 42,6 3 Skład frakcyjny do 2500 C, destyluje %(V/V) max 65 4 Skład frakcyjny do 3500 C, destyluje %(V/V) min. 85 5 Lepkość kinematyczna w 200 C mm2/s max 6 6 Temperatura płynięcia 0 C max -20 7 Temperatura zapłonu 0 C min. 56 8 Poz. po koksowaniu z 10% pozost. destyl. %(m/m) max 0,30 9 Pozostałość po spopieleniu %(m/m) max 0,01 10 Zawartość siarki %(m/m) max 0,10 11 Zawartość wody mg/kg max 200 12 Zawartość zanieczyszczeń stałych mg/kg max 8 2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 09135100-5 3. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zakupu określonych ilości oleju opałowego, przedstawionych w pkt.II.1. Podana w pkt. II.1 liczba planowanego zakupu oleju jest liczbą szacunkową i może ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego. 4. Każdy dostarczony litr oleju opałowego musi: a. odpowiadać wszystkim cechom określonym w opisie przedmiotu zamówienia, b. być zgodny z wymaganiami normy jakościowej PN-C-96024:2011 dla L-1, c. musi pochodzić z jednej partii produkcyjnej. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia zamówienia części oleju opałowego we wcześniejszym terminie w zależności od warunków pogodowych. 6. Zamawiający może zakupić olej opałowy do wysokości wartości ceny całkowitej brutto oferty. 7. Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zmiany (w formie aneksu) w umowie dotyczącej udzielenia zamówienia polegającej na zmianie kwoty, o której mowa w pkt. 6. 8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać olej opałowy: a. na miejsce wskazane przez Zamawiającego tj. do: Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 9 przy ul. J. Paska 10 w Warszawie, b. na własny koszt; c. własnymi środkami transportowymi zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozów, w tym przewozów materiałów niebezpiecznych w transporcie kolejowym i drogowym wg PN 91/C-04024. 9. Dane dotyczące dostaw: a. planowany termin pierwszej dostawy w styczniu 2013r. b. dostawy będą realizowane w ciągu dwóch dni po zgłoszeniu telefonicznym lub faksem, c. planowane dostawy są: - po wcześniejszym telefonicznym zamówieniu, - po ok. 7 000 litrów jednorazowo (orientacyjnie), d. koszt transportu wszystkich dostaw ponosi Wykonawca. 10. Warunki i sposób zmiany umowy w zakresie dotyczącym ceny oleju opałowego zostały przewidziane w projekcie umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej). 13. Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwości zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt 7 ustawy pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Marża brutto na 1 l oleju
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mbfo.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach