Przetargi.pl
Odbudowa opaski z narzutu kamiennego chroniącej kolektor kanalizacji sanitarnej na odcinku od budynku Rajcza 317 do ujścia potoku Nickulina.

Gmina Rajcza ogłasza przetarg

 • Adres: 34-370 Rajcza, ul. Górska 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8643155 w. 33 , fax. 33 8643887
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rajcza
  ul. Górska 1 1
  34-370 Rajcza, woj. śląskie
  tel. 33 8643155 w. 33, fax. 33 8643887
  REGON: 00055146700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rajcza.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa opaski z narzutu kamiennego chroniącej kolektor kanalizacji sanitarnej na odcinku od budynku Rajcza 317 do ujścia potoku Nickulina.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu: pn. Odbudowa opaski z narzutu kamiennego chroniącej kolektor kanalizacji sanitarnej na odcinku od budynku Rajcza 317 do ujścia potoku Nickulina. Zakres robót należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiają następujące dokumenty: a) przedmiar robót stanowiący Załącznik Nr 9 do Specyfikacji, b) Uproszczona dokumentacja techniczna stanowiąca Załącznik Nr 10 do Specyfikacji, c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca Załącznik Nr 11 do Specyfikacji. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust.5 ustawy oraz sporządzenie wykazu materiałów i rozwiązań równoważnych wraz z wykazem dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, w tym użyte materiały na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: - rozpoczęcie robót objętych niniejszy postępowaniem nastąpi po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu placu budowy - zakończenie robót objętych niniejszym postępowaniem nastąpi w terminie do 30 listopada 2014 r. Wykonawca przed odbiorem końcowym sporządzi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach powiatowych tj. Dyrektora PZD w Żywcu. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 3.500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych). Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu do składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu (w tytule przelewu należy podać nr sprawy: ZP.271.1.NIEOGR.9.2014), 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz.620.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rajczy, na konto: Bank Spółdzielczy w Rajczy nr 92 8125 0008 0000 0202 2000 0060. Kserokopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż pieniądzu należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 24, III piętro - Krystynie Podgórzec) w osobnej zapieczętowanej kopercie z podpisem wadium, a kserokopie dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46.1 ust.4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 5 jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zastanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba , że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Terminowe wniesienie wadium w formie pieniężnej oznacza, że żądana przez Zamawiającego kwota została wpłacona w pełnej wysokości przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy. Oznacza to, że wniesienie wadium w tej postaci jest skuteczne dopiero z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w innych formach będzie wniesione w terminie, jeżeli stosowny dokument zostanie zdeponowany u Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta uznana za odrzuconą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rajcza.com.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach