Przetargi.pl
Odbudowa korpusu na ścieżce pieszo - rowerowej ulica Pienińska nr 364882K na odcinku w km 0 + 180 do 0 + 270 w Szczawnicy. I etap. Miasto i Gmina Szczawnica.

Miasto i Gmina Szczawnica ogłasza przetarg

 • Adres: 34-460 Szczawnica, ul. Szalaya 103
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2622203, 2622530 , fax. 018 2622530
 • Data zamieszczenia: 2010-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Szczawnica
  ul. Szalaya 103 103
  34-460 Szczawnica, woj. małopolskie
  tel. 018 2622203, 2622530, fax. 018 2622530
  REGON: 00052638600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczawnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa korpusu na ścieżce pieszo - rowerowej ulica Pienińska nr 364882K na odcinku w km 0 + 180 do 0 + 270 w Szczawnicy. I etap. Miasto i Gmina Szczawnica.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. Odbudowa korpusu na ścieżce pieszo - rowerowej ulica Pienińska nr 364882K na odcinku w km 0 + 180 do 0 + 270 w Szczawnicy. I etap. Miasto i Gmina Szczawnica. Zakres obejmuje wykonanie następujących robót: - wykonanie grodzy ziemnej z gruntu rodzimego - wykonanie robót ziemnych w gruncie kategorii V-VI i III-IV -odwodnienie dna wykopu za pomocą pompy mechanicznej - wykonanie budowli siatkowo - kamiennych - zasypywanie wnęk i formowanie nasypu wraz z zagęszczeniem gruntu - humusowanie i osypka mieszaniną traw skarpy i poziomych powierzchni budowli siatkowo - kamiennych - wykonanie chodnika z kostki brukowej 8 cm o dł. 46,5m2 z podbudową Materiały z rozbiórki, nie wykorzystane powtórnie należy wywieźć z placu budowy w miejsce wskazane przez Inwestora. W trakcie prowadzonych robót budowlanych wszystkie przejścia do sklepów, miejsc publicznych i domów prywatnych należy zabezpieczyć podestami umożliwiającymi bezpieczne przejście. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym harmonogram prac i projekt organizacji ruchu w czasie budowy. Roboty ziemne prowadzone w pobliżu istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego i naziemnego należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a odbiór ewentualnych zabezpieczeń przeprowadzać z udziałem przedstawicieli odpowiednich instytucji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza materiały lub urządzenia równoważne. Ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń może mieć miejsce pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują oraz że są zgodne i adekwatne z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia, a w szczególności dokumentacją projektową i techniczną i odpowiadają zastosowanym rozwiązaniom technologicznym. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga udowodnienia przez Wykonawcę tego faktu, a w szczególności złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających, że te materiały lub urządzenia są równoważne. Uwagi: Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452400001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczawnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach